เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 3 นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ตารางที่ 19 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) และสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
คำชี้แจง
สะเต็มศึกษา (STEM Education : Science Technology Engineering and Mathematics Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล