เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 1 นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
คำชี้แจง
1. คิดสัดส่วนร้อยละของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. ลูกเสือให้นับรวมถึงเนตรนารีด้วย