เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 นโยบายการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน

2.1 การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

คำชี้แจง
กระบวนการการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ผ่านการเรียนในหลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ หรือผ่านการดำเนินธุรกิจในโครงการหารายได้ระหว่างเรียน หรือผ่านการดำเนินธุรกิจในรายวิชาโครงการที่สามารถนำไปใช้ประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง ซึ่งการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียน จะพิจารณาจากร้อยละของสถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล