ข้อมูลพื้นฐาน [ กรุงเทพมหานคร ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ว่าที่ร้อยอานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัด 0614129896
2 นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 0817212036
3 นางสาวจรวยพร แจ้งกระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 0815623150
4 นายสาธิต ประทุมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0816917705
5 นางสาวสุชาดา นาคอ่วม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 0818361227
6 นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ 0891339234
7 นางศศิธร ภูบุญเต็ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 0619698482
8 นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0810938037
9 นางสาวอรัญญา ธาราวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0953675550
10 นางกาญจนา ตันตินิพันธ์ุกุล นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 0859193650
11 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ benjamas.kingdee@gmail.com 0819885140
12 นายสมบัติ พรมพันห่าว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0835552941
13 นางสาวธราธิป กอบัว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 0866545616
14 นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0816267271
15 นางสาวจารุ วงษ์เซ็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0813759056
16 นางสาวจิตชญา ศรีโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0885637000
17 นางสาวนัฏฐนีย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0812976965
18 นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กทม. 0816428801
19 นางนงนุช จุฬามณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศธจ.พิจิตร ช่วยราชการ ศธจ.กทม. 0816644232
20 นางสาวเกษมศรี ปั้นมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 0635598936
21 นางสาวณิชนาฎ ดาสิน เจ้าหน้าที่เลขานุการ 0869556749
22 นายอภิรักษ์ เข็มเพ็ชร เจ้าหน้าปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 0921382532
23 นายเอกชัย ลำเหลือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 0853456341
24 นางสาววิภาพร เพ็งส้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 0944972019
25 นางสาวฐิติวรรณ สวรรณศรีสุข เจ้าหน้าปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 0636817340