ข้อมูลพื้นฐาน [ สมุทรปราการ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ eduprakan@gmail.com 0819543546
2 นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รักษาการในตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ cbi3@hotmail.com 0817685560
3 นางละม่อม รำพึงนิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา mom_ast@hotmail.com 0814958736
4 นางสาววันเพ็ญ หงษ์บิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด Penhongbin@gmail.com 0628875058
5 นางอารี แก้วสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ areesamutprakarn2@gmail.com 0847340828
6 นางวนิดา ไพรพฤกษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล wanida15419@gmail.com 0891173541
7 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน sunitplan@hotmail.com 0819151859
8 นางสาวนิภากร โสภากัน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน aiujung@gmail.com 0823207166
9 นางสาววันเพ็ญ ทองทิว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน wanpen.jew@gmail.com 0819823647
10 นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตติ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ pimyaya2516.siri@gmail.com 0892780222
11 นายอภิสิทธิ์ รอดบำเรอ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ pukan_ap@hotmail.com 0632595565
12 นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ sunanvong@gmail.com 0809000909
13 นางมณฑนา มานะประสพสุข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ montana830@gmail.com 0955966924
14 นายณัฐวุฒิ เพริดพราว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Zhangnattyz@gmail.com 0959107727
15 นางสาวเตือนใจ นิคมโพธินันทน์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ supanat9@gmail.com 0616977206
16 นายสุรศักดิ์ สุระเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ sinsin_26@hotmail.com 0917799881
17 นายจีรพงษ์ รุจิเรขวัตร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ jeerapong_ko@hotmail.com 0875865446
18 นางภัทราภรณ์ จารุทวีสิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ phat_phatara@hotmail.com 0897749249
19 นางสุวรรณภา งามดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Paningnice@gmail.com 0818292996
20 นางสาววรรณศิริ เอี่ยมกล้าหาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wanasiri0106@gmail.com 0954639119
21 นางนภัสนันท์ คงมีสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ kanomjeeb2@hotmail.com 0802423161
22 นายสัมฤทธิ์ จันทร์อ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ eduprakan@gmail.com 0882554327
23 นายทศพร ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ krutot.t@gmail.com 0819228642
24 นางดารุณี ธรรมสีดา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ lip2011@windowlive.com 0813647329
25 นางสาวปัทมาวดี ขำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ patsu.sar@gmail.com 0805348880
26 นางนาตยา ผสมทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ eduprakan@gmail.com 021172386
27 นางขวัญรัชนี อินทรวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน kwan5959@gmail.com 0867875699
28 นางสาวสุภาวดี แจ่มสว่าง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ suphawadee535@gmail.com 0863830951
29 นายพิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์ นิติกร ปฏิบัติการ Legal_bkkp@hotmail.com 0820736459
30 นางสาวลักษณ์นารา พระภักดี อัตราจ้าง(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุกลุ่มอำนวยการ) mamoowaan@gmail.com 0873199744
31 นายทศพร โลทิม อัตราจ้าง (ตำแหน่งธุรการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน) kor.onc.kow@gmail.com 0995273557
32 นางสาวศิรประภา นาคธน อัตราจ้าง(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มพัฒนาการศึกษา) amai_1999@hotmail.com 0952728404
33 นางสาวศิริรัตน์ ดีสอน อัตราจ้าง(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล) janecup-@hotmail.com 0904155909
34 นางสาวจันทร์ธิมา แกมเงิน อัตราจ้าง(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน) jantima.kam2543@gmail.com 0982647144
35 นายประกิต สอาดพงศ์ อัตราจ้าง(ตำแหน่งคนขับรถ) eduprakan@gmail.com 0896785144
36 นางสาวปัทมา ทำสวน อัตราจ้าง (ตำแหน่งแม่บ้าน) eduprakan@gmail.com 0889529396
37