ข้อมูลพื้นฐาน [ ปทุมธานี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
2 นางพรทิพย์ สันทัด รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 0870759186
3 นางศยามล ฐิตะยรักษ์ ศึกษานิเทศก์ Klinsaya@gmail.com 0970400725
4 นางนัยนา จันตะเสน ศึกษานิเทศก์ nana22Jan@gmail.com 0813803773
5 นางบุญญาภา ปานลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ krootar@hotmail.com 0655926445
6 นางสาวพศวีร์ วิชาวุฒิพงษ์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 0818885725
7 นางธนสร ศรีมาลา ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา 0949526586
8 นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม ผอ.กลุ่มลูกเสือและยุวกาชาด kultida2560@gmail.com 0992546663
9 นางสุนิศา รักแผน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0818014180
10 นางสุทิศา กิจนิตย์ชีว์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน sutisa_w@hotmail.com 0859202514
11 นางสาวแก้วกันยา อิ่มวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0971964159
12 นางสาวนงเยาว์ สังข์มาลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0846628168
13 นางปาริชาติ ปิ่นฝงคล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0867901529
14 นายสิทธิพร สุดพรหม ผอ.กลุ่มอำนวยการ sittiporn.edu@gmail.com 0832250305