ข้อมูลพื้นฐาน [ อ่างทอง ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัด 0613861313
2 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัด 0959517414
3 นายพิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศก์ admin@secondary5.go.th 0819464505
4 นายอารักษ์ อินทร์พยุง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ aruk_ruk@hotmail.com 0898055217
5 ว่าที่ ร.ตจีระวัฒน์ นาคพนม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ji2506@hotmail.com 0898062474
6 นางนพวรรณ ดนตรี นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการพิเศษ nopawandontri@hotmail.com 0957139505
7 นางสาววารุณี พวงสุวรรณ นักวิชาการเงิน ชำนาญการพิเศษ phuangsuwan.waru@gmail.com 0890371718
8 นางสาวสมรัก ยวงเกตุ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ somrakyoungket@gmail.com 0814971579
9 นางณิชการต์ ชิตารักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ nitchakan_8334@hotmail.com 0814803739
10 นายรุ่ง กับโต นิติกรชำนาญการพิเศษ rung-rakdee@hotmai.com 0854212426
11 นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ppp11123@outlook.co.th 0994696549
12 นางวัฒนาพร อินทร์ไทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ bodang-28-@hotmail.com 0812597778
13 นางสิรานี สุขโต นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ jum2514@gmail.com 0891255062
14 นายวิทวัส เฟื่องศิลป์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ wittawat.f.mua@gmail.com 0890999321
15 นางสาว สุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ skp_sakulpan@hotmail.com 0824897456
16 นาง ศิริพร โพธ์ชื่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน siri.pch2511@gmail.com 0854234889
17 นางสาว เพ็ญศรี สว่างเดือน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sawang.duaw@hotmail.com 0843410779
18 นางสาว ภัณฑิลา ภู่ระหงษ์ ศึกษานิเทศก์ Phantila4995@gmail.com 0901155288
19 นางสาวพนิดา จำนงค์เวช นักจัดการงานทั่วไป 062-816-25
20 นางสาว อรจิรา ธูปกระแจะ นักวิชาการเงินและบัญชี 092-692-99
21 นางสาว อุไรวรรณ เรืองฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป 062-898-26
22 นาย พรชัย โพธิ์ทอง พนักงานขับรถยนต์ 062-526-26
23 นาง สุภาพร โสภาพันธุ์ พนักงานทำความสะอาด 094-572-09
24 นางสาว สุปรียา มั่งมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 081-811-24
25 นางสาว กรรณิการ์ ขวัญเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คุรุสภาจังหวัดอ่างทอง 095-265-09
26 นาย ณัฐวิทย์ บ่ายเที่ยง พนักงานบริการ 093-002-22
27 นางสาว จิรารัตน์ เถื่อนศรีจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ 095-887-17
28 ว่าที่ ร.ตอนุพงค์ เสือใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 091-880-71