ข้อมูลพื้นฐาน [ ชัยนาท ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
2 นางทับทิม เกตุวิทย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
3 นางสุจิตรา ส.สุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4 นางเจนทิพย์ บุญเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
5 นางสาวปราณี ฝ่ายคำมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวจินดา พรรณสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7 นางสิตานัน เลียบเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
8 นายสัญทัต กอนผึ้ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
9 นางพรรณงาน พูลพัฒนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
10 นางสาวภัทรมน เกษสุวรรณ์ นิติกร
11 นางเนาวรัตน์ สอนสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
12 นางมัญชุพร ปงปัญญายืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
13 นางคะนึง นุ่มสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
14 นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
15 นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
16 นางฉัฏนันท์ แดงศรี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
17 นางทิพวรรณ โพธิ์ขำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
18 นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
19 นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
20 นางสุนารี ฟักศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
21 นางสาวรัชนีวรรณ สุมาลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
22 นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
23 นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท