ข้อมูลพื้นฐาน [ สระบุรี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี saraburipeo@gmail.com 036351828,
2 นางกษมา แสนอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี saraburipeo@gmail.com 036351828,
3 นางอภิญญา ท้าวครุฑ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน saraburipeo@gmail.com 036351830
4 นางสาวลัดดา แตงหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล speo2017@gmail.com 0819475004
5 นางสมใจ ศุภธีรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล somo17042511@gmail.com 0891291414
6 นางวัชรินทร์ ขำเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา speo2017@gmail.com 0813834158
7 นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน benzboss15@hotmail.com 0898205904
8 นางจุรีรัตน์ ชายเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน juta2553@gmail.com 0851864164
9 นางสมใจ ศุภธีรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ saraburipeo@gmail.com 036351828
10 นางสาวนิภา มโนดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน saraburipeo@gmail.com 036351829
11 นายชาติชาย สายป้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ naychatichays@gmail.com 0635969492
12 นางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ppk_brm4@esdc.go.th 0854791505
13 นางศศิธร พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sasp6306@hotmail.com 0868407868
14 นางสาวศศิราภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ juta2553@gmail.com 0949812813
15 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ladapa2013@gmail.com 0929828169
16 นางพิมรดา สุขธนวณิช นิติกรชำนาญการพิเศษ speo2017@gmail.com 0959380859
17 นางวันดี ฉายพุทธ นักวิชาการการเงินและบัญชี speo2017@gmail.com 0867644399
18 นางบังอร ปานแม้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ onoffaff@gmail.com 0997969975
19 นางธีราลักษณ์ จินดารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ tera.ge59@gmail.com 0813642605
20 นางกนิษฐา วงษ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ nidta601@gmail.com 0804558868
21 นางสาวพชรมณฑ์ รินลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ saraburipeo@gmail.com 610296985
22 นางมณีรัตน์ รถกล นักวิชาการ ชำนาญการ 0867540268
23 นางณัฐรดา ฤาชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ k_nutrada@hotmail.com 0951653167
24 นางสาวอนัณญา แก้วกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ keaokrajang@gmail.com 0891310571
25 นางสาวนันทนัท พงษ์สมถ้อย นิติกร ชำนาญการ speo2017@gmail.com 0981036545
26 นางสาวพัทยา สร้อยอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ speo2017@gmail.com 0892399717
27 นางสาวกมลพรรณ จบเจนภัย ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ naychatichays@gmail.com 610296985
28 นางสาวภูสุดา พลสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ saraburipo@gmail.com 610296985
29 นางสาวบัณฑิตา บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ speo2017@gmail.com 0989350949
30 นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ speo2017@gmail.com 0876518236
31 นางสาวเยาวภา พูนบุญราศรี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ saraburipo@gmail.com 610296985
32 นางสาวอำไพพจน์ สวัสดิ์ดล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ saraburipo@gmail.com 610296985
33 นางสาวอังค์วรา มหาเกษม ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ saraburipo@gmail.com 036351828
34 นายณัฐพล กุหลาบ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ saraburipeo@gmail.com 036351828
35 ว่าที่ร.ต.เสรี แก้วสถิตย์ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษา
36 นางสาวอารยกุล กนิฐสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานพัสดุ Arayagul339@gmail.com 0829276124
37 นางสาวน้ำอ้อย จันทร์ผล ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน