ข้อมูลพื้นฐาน [ ตราด ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด sedtha@gmail.com 0892464664
2 นางรัตนา เมืองจินดา ศึกษานิเทศก์ rathana09@yahoo.com 0624496644
3 นาง จรรยา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ Pr_tratedu@hotmail.com 0890946905
4 นางสาวจารุวรรณ บูรณะภักดี นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ JARUWAN.SUNGTANU@gmail.com 0811529337
5 นางสาวประเสริฐพร นวพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Gartoon.trat@gmail.com 0898214435
6 นาย บุญเรือน ฉายศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล Buen.rean@hotmail.com 0614429097
7 นางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Nited.neung@gmail.com 0951922664
8 นาง วรรณา สุภาพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน Wanna4587@gmail.com 0819964587
9 นายสุรชัย วิรัติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน Vj2chai@gmail.com 0626241989
10 นางสาว ณันทิชาภา ทองหนุ่ม ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล Nuntho0312@obecmail.obec.go.th 0969838055
11 นาวสาวพัชราภรณ์ ภานุเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Patse1331@gmail.com 0970760725
12 นางพัชรี คงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Tuupat2508@hotmail.com 0828951644
13 นางสาววรัทยา กลมมน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา Juuyedu99382@hotmail.com 0817976475
14 นางสาววันทนา อิ่มอุไร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Wanimurai2520@hotmail.com 0896040587
15 นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด dobby221@hotmail.com 0818867628