ข้อมูลพื้นฐาน [ ฉะเชิงเทรา ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางองุ่น ละเต็บซัน ศึกษานิเทศก์ ngoon-sup@hotmail.com 0891188707
2 นางสาคร หนูสว่าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ sakorn0212@gmail.com 0932265365
3 นางวนิดา แสงศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ rawseda@hotmail.com 0818236975
4 นางกมลจันทร์ เจริญสมประสงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Ple_kamon@hotmail.com 0868174165
5 นางจิรวดี อย่าลืมญาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ chira.maliwan@gmail.com 0814817879
6 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phen23@hotmail.com 0830459804
7 นางออมใจ บุญเขียว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ omjai2508@gmail.com 0890534425
8 นาย มานะ จรพิภพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ manajohnpipop@gmail.com 0982519587
9 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ p_tipa_cha2@hotmail.com 0817618719
10 นาง อารี คำไกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ K.aree_3880@hotmail.com 0850924266
11 นาง อนัญญา พวงพุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ nong.anunya.puk@gmail.com 0816636149
12 นาง จิรกิติ์ ปล้องประกาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ chirakit2002@hotmail.com 0877470288
13 นางสาว รัตนา เสาเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ rattana_swo@hotmail.com 0894047461
14 นาง ลัดดา เผือกพูลผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน lada_cha2@hotmail.com 0831182915
15 นาง นภา กู้กีรติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ penh06@hotmail.co.th 0805976912
16 นาย ปรีชา แดงกระจ่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Baicha2554@hotmail.com 0918181456
17 นาย ไชยา สุขประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Chaiya_ch2@hotmail.com 0818625330
18 นาง ลาวัณย์ เทพเสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ lawannee@hotmail.com 0850073436
19 นาง วิสา ประดิษฐพัสตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ bunvitit@hotmail.com 0831182904
20 นาง สุภาภรณ์ คุณสนอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน Spp_stj@hotmail.com 0896602510
21 นาง อังคณา ตันรัตนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ nina2510@outlook.com 0830502353
22 นาย ภาคภูมิ เหลืองอ่อน นิติกรปฏิบัติการ jiranat.v@gmail.com 0851414590
23 นาง ปวีณา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ pawpaweena@hotmail.com 0817583918
24 นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ yaowatida13@gmail.com 0909727903
25 นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา sukunya.pr@gmail.com 819415758
26 นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา stj216@gmail.com 958165730
27 นางสาวดลใจ ถาวรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dr.donjai@gmail.com 089-543134
28 นายบัณฑิต ถาใจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ nuengmeeen@gmail.com 091-850523
29 นางกุลจิรา พิธิยานุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน porn52516@gmail.com 099-264415
30 นายปรีชา หมัดเลาะ เจ้าหน้าที่คุรุสภา chachoengsao@ksp.or.th 089-601647
31 นางสาวนิธินาถ คำคูบอน เจ้าหน้าที่คุรุสภา chachoengsao@ksp.or.th 087-218582