ข้อมูลพื้นฐาน [ นครนายก ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางเกศญาณี พันธุ์พืช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ toykedyanee@gmail.com 0808266646
2 นางพัชรา เนื่องกำเหนิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Phat.chara2517@gmail.com 0894036471
3 นายสุวัฒน์ แก้วประทุม นิติกรปฏิบัติการ nitisuwat@hotmail.com 0853571081
4 นางสาวสุนิษา เวียงคำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ acare.sunisa@gmail.com 0812572527
5 นางประไพพัชร์ ลิ่มเชย นักวิชาการชำนาญการ Prapaipet112505@gmail.com 0612424493
6 นางสาวกฤตยา หน่องพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ kittaya_mon@hotmail.com 0816958624
7 นางวนาลี สืบจากศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ wanalee.ou@gmail.com 0814542406
8 นางวาสนา วรรณฉวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wasana.wkw@gmail.com 0871369900
9 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somsakpa2505@gmail.com 0894016298
10 นายวะสรรณ สอนนุช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ khukung@gmail.com 0852291821
11 นางสุรีย์พร ศรีจรัส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Sureep.Srp@gmail.com 0846493189
12 นายเอกรัฐ ศรีม่วง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ(คุรุสภา) eaxxkarat@gmail.com 081-377-19
13 ว่าที่ร้อยเอกรินทร์ นรานันท์ภิรมย์ นักจัดการทั่วไป(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ) 0853872509
14 นางสาวฉวีวรรณ คงศร ลูกจ้างชั่วคราว
15 นางวรรณวนิดา นาคฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
16 นางสาวภัทรวรรณ พรหมขำ ลูกจ้างชั่วคราว
17 นางวรรณชนก พลเยี่ยม ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายวินัย แสงทอง ลูกจ้างชั่วคราว 0637418979
19 นางนันท์นภัส สว่างพิศาลกิจ ลูกจ้างชั่วคราว
20 ว่าที่ร้อยพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 0819652989
21 นางสาวนภนัฏ นวลใย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 0974269166