ข้อมูลพื้นฐาน [ สระแก้ว ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัด Sawaii.sk1@gmail.com 0817941102
2 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัด peerapong.sk1@gmail.com 0862231398
3 นายสาคร โห้วงศ์ นักวิชาการศึกษา sakorhov@hotmail.com 0815773240
4 นางโสภิต วนิชย์ถนอม นิติกร wanitso@hotmail.com 096510647
5 นางพยอม ใจสะอาด นักวิชาการศึกษา j_payomjunk@hotmail.com 0895234165
6 นางนัธนรินทร์ ปู่ชู นักทรัพยากรบุคคล noy_puchu@hotmail.co.th 0892443278
7 นางศิริลักษณ์ ห้องทองคำ นักวิชาการศึกษา sirilovepet@hotmail.com 0811949106
8 นางสาวอรนุช นิสังกาศ นักจัดการงานทั่วไป Nuch12513@gmail.com 0927654964
9 นางสาวพิมสาย จึงตระกูล นักวิชาการศึกษา sendpimsai@gmail.com 0589926522
10 นายพศิน แก้วเจริญ นักวิชการตรวจสอบภายใน pasinka@sk1edu.go.th 0864606481
11 นางมาลี พิณสาย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล pinsai7475@gmail.com 0871287963
12 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ tpun@hotmail.co.th 0969290505
13 นางสาวณัฐวรา เอกฉัตร ศึกษานิเทศก์ nutwaraek19@gmail.com 0868882980
14 นางสาวปราณี เชื่อชาติ ศึกษานิเทศก์ pchuachat@gmail.com 0817015754
15 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ tkarach@hotmail.com 0830650181
16 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ pawida100@gmail.com 0817822537
17 นายวรัญญู บัวอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล waran_poo@hotmail.com 0894036524
18 นางวนิดา ด่านระงับ นักทรัพยากรบุคคล dadar606@gmail.com 0922480115
19 นายบรรจง สระดอน นักทรัพยากรบุคคล j.banjong@hotmail.com 0885852524
20 นางสาวอัจฉราภรณ์ สระดอน นักวิชาการศึกษา a.tata2806@gmail.com 0909360848
21 นางธิตามา โฮมแพน นักวิชาการศึกษา thitima.h@sk1edu.go.th 0813772765
22 นายรุ่งตะวัน โรจนธรรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ civictroton@gmail.com 0806019026
23 นายเศกสรร นันทะเทศ นักทรัพยากรบุคคล seksan_2010@hotmail.com 0860505994
24 นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการ longsrakaeo@gmail.com 0941489694
25 นางสาวศศิรดี แดงภักดี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป nudee.sasiradee@gmail.com 0817829811
26 นางสาวปาณิสา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป skpsk2@gmail.com 0802880514
27 นางสาวพัชยา แสงทวี ผู้ช่วยงานธุรการ pcytws@hotmail.com 0636571549
28 นางวิชชุดา จิตรช่วย แม่บ้าน 0899364649
29 นายสถาพร กลมเหลา พนักงานขับรถ 0618089888
30 นายดำรง มูลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ damrong_m@hotmail.com 0890556455
31 นางสุติมา คำแฝง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sutima2508@gmail.com 0971895435