ข้อมูลพื้นฐาน [ สุรินทร์ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัด sammanakan@hotmail.com 0866524662
2 นางราณี สิมมา นักวิชาการเงินและบัญชี ranee2555@hotmail.com 0856121725
3 นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน นักวิชาการเงินและบัญชี keawmawan@gmail.com 065236246
4 นางสาวปรียพันธ์ สิริสิทธิกุล นักวิชาการเงินและบัญชี surinpeo.web@gmail.com 044511013
5 นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ surinpeo.web@gmail.com 044511013
6 นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ wanphen_2516@hotmail.com 0945424288
7 นายสนูรักษ์ มีรสล้ำ นักทรัพยากรบุคคล s_bird3@hotmail.com 0812650374
8 นางอริสรา สรวงศ์ธนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน asun998@gmail.com 0862535998
9 นางสาวอุมาพร บุญแพง นักทรัพยากรบุคคล kunkwangkwang@gmail.com 0867771942
10 นายเมธี คนึงเพียร นิติกร surinpeo.web@gmail.com 0816863972
11 นางสาวสุภัชชา มามาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน deesu_m@hotmail.com 0810666166
12 นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม เจ้าหน้าที่ธุรการ surinpeo.web@gmail.com 044511013
13 นางชรัดพร เสริมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา surinpeo.web@gmail.com 0846417974
14 นางณิชากร ฉัตรทอง นักวิชาการศึกษา nichakorn319@gmail.com 0898459319
15 นางเกศสุดา วงษาภิรมย์ นักวิชาการศึกษา katsuda270315@gmail.com 0881166122
16 นางสาวโยษิตา มีศรี นักวิชาการศึกษา yosita_xj@gmial.com 0811952535
17 นางสาวนภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษา naphaphanbma@gmail.com 0815477796
18 นางสาววิไลลักษณ์ ชื่นรัมย์ นักวิชาการศึกษา surinpeo.web@gmail.com 044511013
19 ส.ต.ต.หญิงอรุณี สุขสมเพียร นักจัดการงานทั่วไป aru.ku@hotmail.com 0945301289
20 นางศิริวิมล ศิลารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ siriwimon.jee@gmail.com 0863881616
21 นางอรุณศรี พันธุ์ศักดานนท์ นักวิชาการศึกษา arunsri_pan@hotmail.com 0897180978
22 นางประกายวัลย์ ไชยพรรค นักวิชาการตรวจสอบภายใน surinpeo.web@gmail.com 044511013
23 นายภานุพงศ์ สุคะตะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน surinpeo.web@gmail.com 044511013
24 นางสาวสกาวเดือน เศรษฐี นักวิชาการศึกษา skowduen1388@gmail.com 0885814034
25 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ sonornoi@gmail.com 0939565945
26 นายกระแส มิฆะเนตร ศึกษานิเทศก์ krasae18@gamil.com 0897223299
27 นายพิษณุ ชินชนะ ศึกษานิเทศก์ phitchanu.dang@gmail.com 0810623268
28 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ suphaksuphalak04@gmail.com 0872508170
29 นางวันดี สุขชีพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล wandee1404@gmail.com 0898477299
30 นายนิวัติ ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ krunairta@gmail.com 0819674865
31 นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ thunyajun09@gmail.com 0810765995
32 นายทองคำ อำไพ ศึกษานิเทศก์ umpai.thongkum@gmail.com 0868736703
33 นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง ศึกษานิเทศก์ surinpeo.web@gmail.com 0854884679
34 นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์ montree435@gmail.com 0844840045
35 นางชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ sonor.cha@gmail.com 0804631155
36 นายองอาจ ดีประดวง ศึกษานิเทศก์ oasurin@gmail.com 0935545588
37 นางสาวเมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ madavee1@gmail.com 0885952582
38 นางสาวปวีณ์กร หมายสุข เจ้าหน้าที่คุรุสภา surinpeo.web@gmail.com 044511013
39 นางสาวมีนา แก้วลอย เจ้าหน้าที่คุรุสภา surinpeo.web@gmail.com 044511013
40 นางสาวอลิษา สุบินชัย เจ้าหน้าที่คุรุสภา surinpeo.web@gmail.com 044511013
41 นายวิชิต ขันคำ เจ้าพนักงานธุรการ simmobile0808@gmail.com 0887218889
42 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 0818789614