ข้อมูลพื้นฐาน [ ศรีสะเกษ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางกัลยรัชต์ เดชดินจ้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ dechindakalyracht@gmail.com 0973344195
2 นางรมิดา สัตยากุล นักวิชาการศึกษา kannika_ramida@hotmail.com 0973435590
3 นายภัทรพล มนึกคา นักทรัพยากรบุคคล pattarapon_pon@hotmail.co.th 0915424691
4 นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม นิติกรชำนาญการ somboon25179@gmail.com 081-999154
5 นางอลิศา ถิ่นเซโปน นักทรัพยากรบุคคล alisapunpun@gmail.com 0864516577
6 นางสาวสุนิดา ปุณประวัติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ pun_ssu96@hotmail.com 0807994786
7 นางกรวิกา สมงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Korn.k12@gmail.com 0817183969
8 นางวรรณิศา พุทธเสน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน wannisa8330@hotmail.com 0945858330
9 นายกษิดิ์เดช ชมบุตรศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ kasid9119@gmail.com 0898479119
10 นายศิริเกษ หมายสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ Siriket@gmail.com 0812668469
11 นางเพ็ญพิชญาษ์ สังข์วงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน sivaslin1@hotmail.com 0868664975
12 นายสมเกียรติ ไกรยา ศึกษานิเทศก์ somkiat.kraiya@gmail.com 0898462269
13 นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ nokpirabkhaw2560@gmail.com 0910199697
14 นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ parn.k@hotmail.com 0819664059
15 นายทศพล พิมโคตร พิมโคตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ e.app030957@gmail.com 0879877892
16 นายมงคล กำจร ศึกษานิเทศก์ mmoonngg@hotmail.com 0812659499
17 นายฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ khondee508@gmail.com 0885945892
18 นางณัฏฐะวิวรรณ เชื้อสอน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน chuesorn@gmail.com 0957177592
19 นางอำพันธ์ สายสิน นักวิชาการศึกษา amphun0810707318.as@gmail.com 0810707318
20 นายสนิท เชื้อสอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) sanit2568@gmail.com 094-516542
21 นายทิพากร ทีน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ tipakorn.tee@gmail.com 0852058651
22 นายทรงพล สมภาค ศึกษานิเทศก์ bigbirm16@gmail.com 0892804299
23 นางวัทรา แท่นสละ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน Wathratansalah@gmail.co 0892807337
24 นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล chaiyapho@gmail.com 0853005335
25 นางรุ่งรพี สมทอง ศึกษานิเทศก์ rungrapee52@gmail.com 0828713403
26 นางสาวธัญญามาศ กอสุระ เจ้าพนักงานธุรการ ampako2524@hotmail.com 0863054505
27 นางสาวภควรรณ ไชยอุดม นักประชาสัมพันธ์ pakawan.chaiudom@gmail.com 061-973466
28 นายสายันต์ ดวงบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ the_sunny9@hotmail.com 0833412939
29 นายธีรภัทร์ ใยแสง ศึกษานิเทศก์ tuktantil18@gmail.com 0879585095
30 นายศราวุฒิ เศรษฐบุตร นักวิชาการศึดษาปฏิบัติการ ballsarawut1234@gmail.com 0637677794
31 นายณัฐพงศ์สนั่น วรธรรมปัญญา นักวิชาการศึกษา navynavy250@gmail.com 0812666025
32 นางอภิรนันท์ พลศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0655935142
33 นายรติกร ดอนประสิม เจ้าพนักงานธุรการ sitthipong684@hotmail.com 0644633440
34 นางอุไรวรรณ โจมภาค ศึกษานิเทศก์ uraiwan_tam@hotmail.com 0933285338
35 นายอุเทน คำสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์ utenssk2520@gmail.com 0899175219
36 นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ pclandcom@gmail.com 0876009905
37 นางณัฐวิกา ปริยงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ natwipa2416@gmail.com 0973392906
38 นางเพ็ญพิชญาษ์ สังข์วงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน sivaslin1@hotmail.com 0868664975
39 นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 0883435399
40 นางสาวนงนภัส สวนหมาก นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0880320107
41 นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ mamthipawan@gmail.com 0833676745
42 นางทิพวาห์ หนองคู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ting_tipawa2014@hotmail.com 0918346248
43 นายนนทน์ธวัฒน์ พิมพ์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ sisaket4@ksp.or.th 0885745116
44 นางสาวขวัญจิรา อิศรมงคลรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ sisaket2@ksp.or.th 0881009172
45 นายกิตติพจน์ สุจิตราวินิจกุล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ sisaket3@ksp.or.th 0807827886
46 นางสาวธัญลักษณ์ แก้วเนตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ sisaket@ksp.or.th 0819661496
47 นายสัจจา เจริญศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ chamchan2505@gmail.com 0868652573
48 นางพวงรักษ์ ไชยวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ygeesoon_2553@hotmail.co.t 081977163
49 นางศิวาภรณ์ แก้วจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล siwa_jeed@hotmail.com 0811863111
50 นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ way_intanai@hotmail.com 0956609803
51 นายธานินทร์ แทนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ taninthan@gmail.com 0981209311
52 นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ prasanpanyau@yahoo.com 0936592987
53 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 0922391532
54 นางสาวชุติมันต์ เปี่ยมไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล Chutimun.bkk@gmail.com 0804494653