ข้อมูลพื้นฐาน [ ยโสธร ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายประยงค์ เครือแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร romdee_09@hotmail.com 0810674133
2 นางนิ่มนวล สีหานาจ นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ nimnual.srihanat@gmail.com 085094924
3 นางศราวรรณ อิศรมงคลรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ p-ton11@hotmail.com 0962636752
4 นางสาววัชรี สมคะเนย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ watchari_s@hotmail.com 0897030475
5 นางสาวอรวรรณ สายกระซิบ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ join1432@gmail.com 0837965875
6 นายปัญจพงษ์ สมเสาร์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ p.smsar.jazz@gmail.com 0807716318
7 ส.ต.ท.หญิงวชิราภรณ์ บุญทศ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ personal21ya@gmail.com 0895366535
8 นายวุฒิชัย นามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ wuttichai558@gmail.com 0839651478
9 นางสาววิลาวรรณ แนบสนิท นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ wilavann@hotmail.com 0972742496
10 นางสาวอัญชลี พรรษา เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน aunchalee_555@hotmail.com 0971938915
11 นายมีศักดิ์ รัตนพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ meesak.ra@gmail.com 083368502
12 นางสาวนนทรัตน์ บุญจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ Yao2750@gmail.com 0830739045
13 นางอารีรักษ์ พาอ่อนตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ aree_Paa@hotmail.com 0918288099
14 นางสาวภรรดามาศ ศาลาศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ susasuk@hotmail.com 081471200
15 นางนาถฤดี บุตรโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ manfah_elmo@hotmail.com 0868798938
16 นางสาวทิพวรรณ เถาว์โท นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ tipphawan12345@gmail.com 0897176681
17 นายดนัย หอมพนา นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ danai_homphana@hotmail.com 0638532430
18 นายเอกวิทย์ ตุลากันย์ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ aof_akawit@gmail.com 0822205512
19 นางสาวตรียนุช จันทร์เจริญ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ j.terryanuch@gmail.com 0876404490
20 นางอักษราภัค แก้วประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ gartai09@hotmail.com 0650545385
21 นางนัยน์ภัค อินธิรัตน์ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ aniyapaskintilas@gmail.com 0830882892
22 นายสามารถ ผ่องศรี ศึกษานิเทศก์ krusam42@gmail.com 0896309470
23 นายพินิจ โคตะการ ศึกษานิเทศก์ phinitko@hotmail.com 0874403921
24 นางกวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์ khameaw@gmail.com 0946716829
25 นายอนุ บุญสูง ศึกษานิเทศก์ superanu07@gmail.com 0872404719
26 นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ Kunnika2513@esdc.go.th 0644259-61
27 นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ saknirutsiksaka@gmail.com 0817608065
28 นายสุภกิจ กลิ่นรื่น ศึกษานิเทศก์ (กำหนดตำแหน่งที่ ศธจ.ศรีสะเกษ) suppakitklinreun@gmail.com 0985857514
29 นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี ศึกษานิเทศก์ (กำหนดตำแหน่งที่ ศธจ.ศรีสะเกษ) attasitbkk2@hotmail.com 0849119449
30 นางปิยะมาภรณ์ ยโสธรา ศึกษานิเทศก์ (กำหนดตำแหน่งที่ ศธจ.กาฬสินธุ์) piyamapor@esdc.go.th 0957921564
31 นางสร้อยทิพย์ ควรหัตถ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน koonsoy@hotmail.com 0854928268
32 นางพิสมัย วรานนท์นิธิเมธ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ Pissamai3@Gmail.com 0942959461
33 นางอุไร สามัตถิยะ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ urai_samat@hotmail.com 0872613556
34 นายจำนง วิเวกวินย์ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ wiwekcanng@gmail.com 0908357155
35 นายยิ่งยศ บุญยศ ศึกษานิเทศก์ ระดับชำนาญการพิเศษ supervisortojo@gmail.com 0635325654
36 นางวิชชุดา นรศรี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ yasothon2@ksp.or.th 0979456962
37 นางสาวอรุณี บุญโสม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ yasothon@ksp.or.th 0883567630
38 นางสาวเบญจพร สังข์กรทอง พนักงานการเงิน bs.sangkonthong@gmail.com 0967878456
39 นายจิรกฤต บุตรสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป b2345wech@gmail.com 0883779171
40 นายปิยะนันท์ ไกยรัตน์ พนักงานขับรถ 0867191194
41 นางสาวประภัสสร บุญสวัสดิ์ แม่บ้าน puypuyswasdi@gmail.com 0837012712
42 นายวิรัตน์ จันทร์แก้ว ยาม 0628431371
43 นางวรารัตน์ วงศ์จอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน maxell_2528@hotmail.com .098221566
44 นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร kittipat2569@gmail.com 0613986036