ข้อมูลพื้นฐาน [ ชัยภูมิ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
2 นาย สมศักดิ์ ไปรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา somsakprai0032@gamil.com 089-194159
3 นางเต็มสิริ อินทรชื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ tem-24@hotmail.com 0918281651
4 นางไข่มุก เดชาวาสน์ฐนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน wukiss_66@hotmail.com 080-565296
5 นางสาวกฤตยา ลีลาศ นักวิชาการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน krittaya226@gmail.com 081-997612
6 นางสาวอิสรีย์ ศิริสรณ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ issaree@esdc.go.th 061-646246
7 นางจารุภา สุโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ Charupa2505@gmail.com 085-779476
8 นายศุภเวช ลำนามน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ sml2516@gmail.com 081-072455
9 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศก์ ติดตามและประเมินผล Teerayong9@gmail.com 093-078545
10 นางศุภมาส ผุยแสงพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ tumde_pu@hotmail.com 088-595684
11 นางสาวพัทธนันท์ พูลประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ sphoonprasit@gmail.com 063-995944
12 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ Tarvonjivalak@gmail.com 081-976183
13 นางสาวบัวศกาญจน์ โตโสกาญจน์สกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ nezumi2107@hotmail.com 064-935426
14 นายภัทรกฤต เดชพลกรัง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ dr.tantai@hotmail.com 091-015899
15 นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ yai071@hotmail.com 0987944145
16 นางสาวธัญญ์นรี อาวะรุณ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ thannaree17@hotmail.com 095-446656
17 นางฉัตรมณี ผดุงโชค ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ mymomchin@gmail.com 0928961989
18 นายสมาน เวียงปฏิ รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ s.wiangpati@gmail.com 0610231717
19 นายสุวิทย์ ชูสกุล ลูกจ้างเหมาบริการ infoedu98@gmail.com 0 4481 670
20 นางสหลวยศรี ไพศาลธรรม ลูกจ้างเหมาบริการ infoedu98@gmail.com 0934247733
21 นายนิพนธ์ นคร ลูกจ้างเหมาบริการ infoedu98@gmail.com 0910133646
22 นายจิราวุฒิ เศรษฐดา ลูกจ้างเหมาบริการ infoedu98@gmail.com 0849584687
23 นายจักรกฤษณ์ เตชสิทธิ์ตรัย ลูกจ้างเหมาบริการ chakkrist@live.com 088-110341
24 นางสาวณัฐธยาน์ วิลัยหล้า ลูกจ้างเหมาบริการ nattaywil98@gmail.com 0933461699
25 นางสาวศิริรัตน์ จั้นเขว้า ลูกจ้างเหมาบริการ Siriratjankwao2906@gmail.com 0933249941
26 นางสาวภัชยาวดี แดนละลม ลูกจ้างเหมาบริการ Pitchayawadee.2541@gmail.com 0902643444
27 นางสุภาพร โกมารย์ นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล supaporn6836@gmail.com 094-371918
28 นางสาวปฐมาภรณ์ เหชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ jazzjazz444@gmail.com 091-828705
29 นางนปภัช บุตรศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ napapat18@hotmail.com 088-361054
30 นายสิทธิพงศ์ กาแก้ว นิติกร ชำนาญการชำนาญการพิเศษ sittipong.niti@gmail.com 0898457960
31 นายพิชิต ทนงค์ นิติกร ชำนาญการ obec007@hotmail.com 0813992485
32 นายอาทิตย์ ธงภักดิ์ ลูกจ้างเหมาบริการ platong--platong@hotmail.com 0950475292
33 นางอมรรัตน์ ธรรมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน khingink2510@gmail.com 086-866383
34 นางสาวเพ็ญประภา สูงชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ phenpraphakku@gmail.com 0974796153
35 นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ gsp2500@hotmail.com 0992695191
36 นางสาวศศิวิมล ตั้งชูวงศ์สกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ paul.paew@outlook.co.th 080-157676
37 นางณัฐกรมนต์ วงษ์ปภาวินท์ ศึกษานิเทศก์ taee1122@gmail.com 0615256565
38 นางอารีย์ พลมณี พนักงานพิมพ์ ส 4 aree1932@hotmail.com 098-156973
39 นายมิตรกร สถิรพัฒนกุล สถิรพัฒนกุล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ mittragon@gmail.com 087-958259
40 นายศิวัช ชอบจิตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ siwat@hotmail.com 080-400541
41 นางธิติยา คำแปล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ sawnoijawka@gmail.com 087-868629
42 นางสาวอุทัยวรรณ สังข์ทอง ลูกจ้างเหมาบริการ rose.uthaiwan@gmail 0998972951
43 นางสาวพิชญา กองสา ลูกจ้างเหมาบริการ pitchayakongsa@gmail.com 0935947896