ข้อมูลพื้นฐาน [ อำนาจเจริญ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ Thanachai2502@Hotmail.com 0625549787
2 นายชนะศักดิ์ ทันธิมา รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ Sakchana2012sak@gmail.com 0621956888
3 นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ Pradith05@gmail.com 0899492939
4 นางวราภรณ์ คชโคตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ warak2459@gmail.com 0911462459
5 นางสาวผกาณิต พูลทวี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ lhin@windowslive.com 0941519831
6 นางจิราวรรณ สังข์สาลี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ jira1969.su@hotmail.com 0821559311
7 นายภวัต รัตนบุญยกร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน pawattr@gmail.com 0973359417
8 นางสาวพิชญ์สินี เจริญรัตน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา pichsinee17@hotmail.com 0896285424
9 นางสาวปวีณ์นุช การินทอง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ paween0204@gmail.com 0902899954
10 นางสาวมยุรี จันทะเนตร เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน lemon_3069@hotmail.com 0863437941
11 นางสาวพาทินธิดา บุญเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน patintida5012@gmail.com 0906205012
12 นางเบญญาภา สุวะศรี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล O.benyapa@gmail.com 0947190978
13 นายวงศกร กมลอารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน pgsita2008@hotmail.com 0862044617
14 นางศุภลักษณ์ โหมดม่วง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ supaluk599@gmail.com 0813215980
15 นายบุญมี ปิ่นคำ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน bpinkhum@hotmail.com 0856826575
16 นางสาวอรนุช ฤทธิทิศ นิติกร ชำนาญการ orranuri@hotmail.com 0992863974
17 นายดิลกชัย คูณแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ dilokchai06@gmail.com 0848262498
18 นางศุภศิริโสภา นิติยะโยธิน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ Suphasiri99@gmail.com 0894243754
19 นางสาวเกษมณี สมสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน new_the_tom@hotmail.com 0894276677
20 นายดำเกิง วรเถกิงกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล krudum555@hotmail.com 0857795939
21 นางสาวณิชาภัทร หัตถะมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ nichatianG@gmail.com 0933253227
22 นางสาวจรัญญา พายุบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ Jarunya_soft@mail.com 0815303339
23 นายนิรุตต์ นวลอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ amnatcharoen.ksp@gmail.com 0885948782
24 นายพชร สิทธิบุรี พนักงานจ้างเหมาขับรถ bunditss1311@gmail.com 0835236145
25 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วเมืองกลาง พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด da2503.ladda@gmail.com 0997160294
26 นายกันต์ ทันธิมา พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ kun.t@moe.go.th 0953065441
27 นางสาวรพีพรรณ นนทวงศ์ พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ kekey123456789@gmail.com 0843687230
28 นางสาวพรณภา สีลารวม พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ Pornnapa@H-tech.ac.th 0986408021
29 นางสาวสุภิสรา พุ่มโพธิ์ พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินแลัพัสดุ Supitsara25352535@gmail.com 0878770363
30 นายเจษฎา เหมาะสม พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 0636522160
31 นายบุญชัย กลัดทอง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ Founboon@gmail.com 0856641771