ข้อมูลพื้นฐาน [ บึงกาฬ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ piangkarn_p@yahoo.com 0862227302
2 นางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการพัสดุ praifaporn@gmail.com 0616948899
3 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบาย nufiet13@gmail.com 0909474900
4 นางมะณี กงระหัด นักทรัพยากรบุคคล k_manee_k@hotmail.com 0951697556
5 นายสัจสิฎฐ์ ถินทสิทธิ์ นิติกร tintasit2505@gmail.com 0853442080
6 นางสุภารักษ์ พรมโสภา นักทรัพยากรบุคคล pomsopa1@gmail.com 0951693058
7 นายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิชาการศึกษา simondefo@gmail.com 0895753139
8 นายละมุล ศรีภูดิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน lamul@hotmail.com 0630256471
9 นายอัษฎายุทธ ละม้ายศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ oak_er@hotmail.com 0897124831
10 นางจิราพร เจริญธนรุ่ง นักทรัพยากรบุคคล jia_po@hotmail.com 0814179448
11 นายเกียรติศักดิ์ พารีรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน peektevadha@gmail.com 0844341955
12 นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี bum-002@hotmail.com 0890491466
13 นางวินัย ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป winai051222@gmail.com 0952517299
14 นางสาววรรณวิสา ดวงภักดี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป buengkan@ksp.or.th 0944931563
15 นางสาวจิราภรณ์ ผลจันทร์ ลูกจ้าง aew27pj@hotmail.com 0848209154
16 นายชัชชัย จันพวง ลูกจ้าง tonkampoo84@gmail.com 0874329849
17 นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ wongcha2507@gmail.com 0908404171
18 นางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน noonarinnoonarin@gmail.com 0889077717
19 นายขจรศักดิ์ แพงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป Most_za_za@hotmail.com 0848967862
20 นายณัฐศาสตร์ สังครินทร์ พนักงานขับรถ buengkan.education77@gmail.com 0831468657
21 นางสาวกานต์สินี หูมดา ศึกษานิเทศก์ kansinee050@gmail.com 0941937646
22 นายกิตติพงษ์ กาญจนาภิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ kitti-kan2218@hotmail.com 0650730708
23 นางปิยฉัตร จิตรดี ศึกษานิเทศก์ Piyachut2424@gmail.com 0619272299
24 นางชุติมา ศูนย์จันทร์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ tugynew57@gmail.com 0807678729