ข้อมูลพื้นฐาน [ หนองบัวลำภู ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 0973016541
2 ส.อ.มงคล ศรนวล รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 0956577444
3 นายนิยมชาติ รสโสดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0935641733
4 นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0865564178
5 นางกัญจน์กมล มาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 0653254663
6 นางรัชนีกร หาวิโร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกเสือ 0935236523
7 นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 0621671756
8 นางสาวอัญชริกา ศรีดาเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 0895693094
9 นางสาวจำปี หะธรรมวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0828485688
10 นางสาวหนึ่งฤทัย ลีเฮียง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0868649893
11 นายปรัชญา ทะวาปี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0833404003
12 นางสาวติยาวรรณ มหาวงค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0836117065
13 นายอัครภพ เทียมวิงห์ นิติกรชำนาญการพิเศษ 0934584062
14 นายวรวิทย์ รัตนมาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0956703753
15 นายอุดร ทองมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 081262334
16 นายอุกฤษฏ์ โลมพรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0860369985
17 นายปิยวัช ผลสืบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0918473639
18 นางลำพัน ศรีจันทะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0899406719
19 นางพิกุล นินนานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0828555942
20 นางขนิษฐา ชายทวีป นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0857478360
21 นางสาวมาลินี นามมาตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0860303045
22 นางสาวดาวศิริ ไชยวาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน 0835812649
23 นางสาวอุลิศ สุราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0874230010
24 นางสาวสังวาล พุทธสม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 0981032497
25 นายธนพนธ์ หวานดี นักจัดการงานทั่วไป 0970480700
26 นางสาวเยาวเรศ นันทนิล ลูกจ้างชั่วคราว 0922917526
27 นางบุษบากร หวานดี นักวิชาการศึกษา 0993292812
28 นายกฤตธี สุภกรรม นักวิชาการศึกษา
29 นางสาววรรณภา ภูพันนา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
30 นายอดิศักดิ์ พรหมหลง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
31 นางกมลพร สมพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 นางสาวกมลพรรณ แก้วกาหลง นักวิชาการศึกษา
33 นางสาวศิริบังอร สาคุณ เจ้าหน้าที่คุรุสภา
34 นายนภดล พรมจันทร์ พนักงานขับรถยนต์