ข้อมูลพื้นฐาน [ ขอนแก่น ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางสาวนพรัตน์ ตันติเมฆิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khunnopparat@hotmail.com 0818725931
2 นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuttaya.latu37@gmail.com 0933294383
3 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patcharee-thai@hotmail.com 0813206265
4 นางชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chn2552@hotmail.com 0818716432
5 นายเสรี ชัยภัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ changpai.se@hotmail.com 0918613678
6 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sarayoot@kksec.go.th 0918633687
7 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panupong@esdc.go.th 0853465923
8 นายถวิล ทองยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ taww2504@hotmail.com 0616970825
9 นางพัชนี แดนเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patchaneekk4@esdc.go.th 0956629007
10 นางกฤษณา เสมหิรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornorna2553@gmail.com 0951867131
11 นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ authairat.@esdc.go.th 0897102088
12 นางอาทิฐยา วรนิตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aiw2507@gmail.com 0619341461
13 นายสุเทพ สุขสวาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suthep.suks@gmail.com 0858506588
14 นายนิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nirun_kk1@yahoo.com 0629146436
15 นางสาวเสาวรสธ์ พลโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pinkrose.kk@gmail.com 0862358289
16 นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ajchiya@gmail.com 0956644079
17 นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ worawut@esdc.go.th 0870209411
18 นางสาวศิรินาถ อาจบรรจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirinat_1604@yahoo.com 0981012696
19 นางพัชรีย์ เดชกุลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patcharee908@gmail.com 0814717778
20 นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ akhotnarin@yahoo.com 0951823776
21 นางศิรินทร์ทิพย์ ชาลีวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirintip1325@gmail.com 0653254542
22 นางเสมา บุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ semabungthong@gmail.com 0812617228
23 นางวัลลยา โคตรนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ