ข้อมูลพื้นฐาน [ เลย ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางสาววัชรี ก้องเกรียงไกร ศึกษานิเทศก์ watkrai@gmail.com 0899436090
2 นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย chadchai.02@gmail.com 0973016541
3 นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า ศึกษานิเทศก์ niratchara07@gmail.com 0934739862
4 นางพัชรนันท์ ศรีเชียงเพ็ง ศึกษานิเทศก์ patcha.sena51@gmail.com 0898630698
5 นางสุดารัก ศรีสมบัติ ศึกษานิเทศก์ darak.sombat@gmali.com 0885728089
6 นางสาวชัชชญา จันทิมา ศึกษานิเทศก์ chantimachatchaya@gmail.com 0856930118
7 นางปุณยาวีร์ งอยปัดพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 0934562455
8 นายทัถชัย โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 0898427528
9 นายนพนเรนทร ชัชวาลย์ ศึกษานิเทศก์ 0646505456
10 นางโศรยา ธัญญประกอบ ศึกษานิเทศก์ 0810505550
11 นายฤตธวัส พินิจนึก ศึกษานิเทศก์ 0625246353
12 นางสุมาลี ขันติยะ ศึกษานิเทศก์ 0818738398
13 นางสายันต์ คิดเข่ม ศึกษานิเทศก์ 0833579206
14 นางสาวสุรางค์ ลำดวน ศึกษานิเทศก์ 0819750316
15 นายยุทธนา ทองภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 0833619374
16 นางกาญจนา จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0651218129
17 นางพูนสุข ศรีวิชา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 0862372357
18 นายสาโรจน์ จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 0862246534
19 นางภคมน หิรัญมณีมาศ ผูอำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 0956605758
20 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0937690774
21 นางสุภัค จันทสุข ศึกษานิเทศก์ Supak9594@gmail.com 0816649594
22 นางธนมพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์ ศึกษานิเทศก์ tamonpat2506@gmail.com 0643565138
23 นายวรัทพงษ์ อมรรัฐฒสรรค์ ศึกษานิเทศก์ waratatpong2506@gmail.com 0968359664