ข้อมูลพื้นฐาน [ หนองคาย ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 0610192299
2 นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 0918329932
3 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ anong.l@esdc.go.th 0819752088
4 นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ jakkapat@nongkhai2.go.th 0879061032
5 นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ jbt573@esdc.go.th 0895734466
6 นางสาวปิยพร ชุมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ piyaporn@esdc.go.th 0882936710
7 นายอนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ anuchit@nongkhai2.go.th 0807562747
8 นางสาวณัชฐานีย์ คนงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ nki.education@gmail.com 0930658640
9 นายวัชรพล คำก้อน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ re.co.ba@hotmailcom 0899376167
10 นายสมฤกษ์ ใจขาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ nki.education@gmail.com 0877248445
11 นางสาวรัชนีกร หมอยาเก่า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ratchani05@gmail.com 0905230090
12 นายนรากร ทะแพงพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ nki.education@gmail.com 0966264081
13 นางสาวนัฎชญารัตน์ อัปการัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ kunyarat_1970@hotmail.com 0892788064
14 นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ nknk2556@gmail.com 0857504756
15 นายสมคะเน พิสัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ somkane9999@gmail.com 0935034554
16 นางภัทราพร ทองโคตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ chair0905@hotmail.com 0868640485
17 นางผ่องศรี ทับทิมทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ p_tubtim@hotmail.com 0812615811
18 นายวุฒิพงษ์ พันทิวา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ibirdstudio@gmail.com 0850015533
19 นางสาวมัธยม ลิมมะณีประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ nonkhai@ksp.or.th 0897110624
20 นางสาวชนัฐกานต์ พืชผักหวาน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ nongkhai2@ksp.or.th 0858582993
21 นางปภาวรินทร์ แสวงทรัพย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ thummalertnaja@gmail.com 0956691871