ข้อมูลพื้นฐาน [ มหาสารคาม ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายกฤต​ สุวรรณ​พรหม ศึกษาธิการจังหวัด
2 นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 0815468999
3 นายรัฐกร ลงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0817295820
4 นายสถิตย์ บุญพิคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
5 นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0833568960
6 นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 0818732957
7 นางพุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0933285585
8 นางขวัญพัฒน์ จีระเรืองกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0810591619
9 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัด