ข้อมูลพื้นฐาน [ กาฬสินธุ์ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ phum.hat@msn.com 0810487900
2 นายรังสิต อยู่หนูพะเนาว์ ศึกษานิเทศก์ ruangsit2510@hotmail.co.th 0847742841
3 นายชาติชาย พันธผล ศึกษานิเทศก์ humchart@hotmail.com 0844962098
4 นางคำแปลง บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์ kumpangbu@hotmail.com 0810609709
5 นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ Prachaisit@gmail.com 0986592005
6 นางศุภัค ดอนกระสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ Supuk2027@gmail.com 0819545429
7 นางสาวจุฑารัตน์ สุพลแสง ศึกษานิเทศก์ kruratn@gmail.com 0877754199
8 นายธนวรรธ วัชโสก ศึกษานิเทศก์ Thanawatwatchasok@gmail.com 0918692585
9 นายอภิเดช เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์ 0830639497
10 นางส่งศรี นาถมทอง ศึกษานิเทศก์ 0981719315
11 นางนันทวัน มณีวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 0985842097
12 นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ ศึกษานิเทศก์ 0842168423
13 นายชัยมงคล กล้าขยัน ศึกษานิเทศก์ 0930673497
14 นายชุมพล นิยมวรรณ ศึกษานิเทศก์ 0625915978
15 นายสุพัฒน์ สิมมะลิ ศึกษานิเทศก์ 0629063626
16 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
17 นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
18 นายณัฐพงษ์ สุวรรณวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
20 นางรุจิรา พิมพิไสย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
21 นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
22 นางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน ผอ.กลุ่มอำนวยการ
23 นางสาวเพ็ญพักตร์ สุราฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
24 นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
25 นางสาวจีระวรรณ บุตรศาสตร์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
26 นางนัยนา รัตนแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
27 นายศาสตรา ดอนโอฬาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
28 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
29 นางสุมาลี ลำเพย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30 นางสาวภิชญาพร โถนารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ
31 นางรัตนา เนตรทัศน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
32 นางสาวยุภาภรณ์ ถนอมสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชี
33 นางสาวจิรารัตน์ รัตนบุรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป
34 นางสาวอุชนีย์ ภูยาแพทย์ เจ้าพนักงานธุรการ
35 นางสาวจิราภา จันทขันธ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
36 นายน่านนที คำมี เจ้าหน้าที่ ICT
37 นายเสถียร ภูผิวขำ พนักงานขับรถ
38 นายกมล โง้นชาลี พนักงานขับรถ
39 นายพรชัย ช่วยพูล พนักงานรักษาความสะอาด
40 นางพิชญะ ดอรภิรมย์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
41 นางกรวรรณ คำภิรมย์ นักวิชาการศึกษา
42 นางสาววรรณภา ศิริปะกะ นักวิชาการศึกษา
43 นางสาวสุพินดา คำภักดี เจ้าพนักงานธุรการ
44 นางสาวน้ำทิพย์ คชศร นักทรัพยากรบุคคล
45 นางณัฐชานันท์ โฆษิตพุทธินันท์ นักทรัพยากรบุคคล
46 นางสาวฤทัยศิริ ภักดีกำจร นักทรัพยากรบุคคล
47 นางจินตนา ชัยรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล
48 นางสาวพชรมน สีลุนทอง นักทรัพยากรบุคคล
49 นายอานนท์ ชัยรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล
50 นางสายฝน คำลือ เจ้าพนักงานธุรการ
51 นางสายฝน คำลือ เจ้าพนักงานธุรการ
52 นายอุเทน ราทะวงศ์ นักวิชาการศึกษา
53 นางมะลิวัลย์ หมั่นตรวจ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด
54 นายอัครเดช ฉายจรุง เจ้าพนักงานธุรการ
55 นายอัครเดช ฉายจรุง เจ้าพนักงานธุรการ
56 นางเบญจา ถิตย์พิพิธ นักวิชาการศึกษา
57 นายบุญญาฤทธิ์ ศิริพรรณ นักวิชาการศึกษา
58 นางสาวทัศนาวลัย บุญวิรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ
59 นายธีรเดช รัตนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน