ข้อมูลพื้นฐาน [ มุกดาหาร ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
2 นายชัยมงคล สุขสันรุ่งเรือง รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ chaimongkol29@gmail.com 0815442266
3 นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4 นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทส ติดตาม และประเมินผล sunjon_muk@hotmail.com 0898620041
5 นายดนย์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกาาเอกชน tonomuk56@gmail.com 0868630581
6 นางสาวสันทนา บางทราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
7 นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา p-arrom@hotmail.com 0994682537
8 นางสาวมัทนา สุภสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน matthana7251@hotmail.com 0819649017
9 นายสุทัย มีสติ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน sutai2014@gmail.com 0872312431
10 นายพุฒิชัย อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0933248063
11 นางมาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ malinee2002@hotmail.com 0872361796
12 นายชัยมงคล สุขสันรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaimonkol29@gmail.com 0815442266
13 นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kobmome2@gmail.com 0895692663
14 นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ writmaha@gmail.com 0933214620
15 นางสาววราภร ทองคำมี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
16 นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ rabbit_rung@hotmail.com 0979292569
17 นายวุฒิไกร แกระหัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ wat.33@hotmail.com 0658065167
18 นายอิทธิฤทธิ์ คนเพียร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน kroomc@hotmail.com 0935021299
19 นางสาวสันทนา บางทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ santana_nkpg@hotmail.com 0934377059
20 นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ thongparn@gmail.com 0862364432
21 นางสาวมัทนา สุภสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ matthana7251@hotmail.com 0819649017
22 นางสาวสุดารัตน์ จวนสาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ biwja@hotmail.com 0996474293
23 นายเฉลิมพล เอกพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ chlermpol.ekapan@gmail.com 0939978960
24 นางศรีประนอม จันทร์เพ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0833327464
25 นายทองสุก ส่งเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ songsroem2505@gmail.com 0895732041
26 นายภูวไนย อินไชยา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
27 นางสาวประภาพร ทองคำมี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน msp2555@gmail.com 0918653274
28 นางสาวทิวาภรณ์ เสียงล้ำ เจ้าหน้าที่คุรุสภา 0959635598
29 นางธนัชพร มะโนขันธ์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา 0627265444
30 นายวิชัย ประกิ่ง นักทรัพยากรบุคคล wichai.pr5@gmail.com 0862303238
31 นางสาวฑิตฐิตา แก่นวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ thitita1995@gmail.com 0935367735
32 นางสาวอภิชญา กองสินแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ catwalkxxzzx@gmail.com
33 นายอภิสิทธิ์ หัดสา ยาม benzmanzaaz@gmail.com 0986056656
34 นางสาวรัตนากร มีสิทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 0872323791
35 นางสาวอัจฉรา จันเคน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 0610648068
36 นางจำลอง ฮกฤาชา แม่บ้าน 0658133590
37 นางสาวชลดา แข็งแรง เจ้าหน้าที่ธุรการ miniboky@outlook.co.th 0940218310
38 นางสาวพนา พันพจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 0818722385
39 นายสุรเชษฐ์ ไชยรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ 0973343456
40 นายสมพร แปไธสง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร