ข้อมูลพื้นฐาน [ ลำปาง ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
2 นายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 0819572673
3 นายณัฐพล หมื่นตาบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 0813876901
4 นางเปรมใจ ยะม่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 0817965889
5 นางอุษณีย์ เป็งเมืองลอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 0882534878
6 นางสาวกนกรัตน์ ปัญญาวัง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 0992579754
7 นางสาวอังศิณา สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0818848313
8 นางปิยาภรณ์ จันทร์โอภาส ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล 0817845214
9 นางอัญชลาภรณ์ เนตรดุลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 0918567416
10 นายภานุวัฒน์ หล้าปาวงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ 0918567416
11 นางรุ่งทิตย์ ถำ้ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0898818180
12 นางสาวกนิษฐา หลักฐาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0933020909
13 นางสาวกาญจนี ฟูคำใบ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0882520678
14 ว่าที่ ร.ตสัญลักษณ์ ชุมขวัญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0988696536
15 นางสาวกนกรัตน์ ภัทรสุทธิผล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0903208671
16 นางนุจรินทร์ อุปวัฒนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0830773124
17 นางเนตรชนก ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0621801899
18 นายวิศนุพงศ์ ถำ้ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 0899261660
19 นางปาริตา ศุภการกำจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0910768867
20 นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0898556722
21 นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 0954464428
22 นางสาวชิดชล ตั้งสุขีย์ศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0892663987
23 นางสาวพิชญาวริน ศรีอิ่นแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0939645424
24 นางสาวธนัญชกร ธนโชติอลงกร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0895596929
25 นางบุญจันทร์ เครือคำหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 0835791077
26 นายโสภณวิชญ์ คำบุญทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0836316505
27 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 0812887364
28 นางสาวปรีณา มาศมัณฑนะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 0864315921
29 นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0849498473
30 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0979427456
31 นางปานเพชร เครือบุญมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0897591958
32 นางสาวผสุดี เครือสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0861921109
33 นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 0897487796
34 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0940538955
35 นายกฤษฏา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0908939162
36 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0979214624
37 นางสาวนัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0808539859
38 นางสาวปรียาดา ติ๊บตึง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0985491446
39 นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0848043604
40 นายวสันต์ แปงจิตต์ ครูปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0862244825
41 นายอธิพัชร์ นิธิกิตติ์สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Athiphat111@outlook.com 0849496090
42 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0899545584
43 นางภคมล พงษ์ภู เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน 0977980104
44 นายประจวบ สุวรรณชัญ นักการภารโรง 0956756490
45 นายเจษฏากร อินลังกา พนักงานขับรถยนต์ 0947034375