ข้อมูลพื้นฐาน [ อุตรดิตถ์ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายอมรศักดิ์ ปิ่่นทอง ศึกษาธิการจังหวัด amonsak1122@gmail.com 0614140491
2
3 นางพิไลวัลย์ กลอนแห้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ pilai_utd2@hotmail.com 0932196999
4 นางจิรวรรณ อ้นสุ่ม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ Jirawancam@hotmail.com 0863233551
5 นางวรากรณ์ ปิ่นทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ waragon12@hotmail.com 0612783115
6 นางสาวเกศรินทร์ ฟักงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ketsarinfakngam@gmail.com 0806251102
7 นางประกาย ศรีคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ Prakai.sk2510@gmail.com 0932245941
8 นางกัญญา อุตมะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ kung-kanya@hotmail.com 0935398792
9 นายวินัย เกตุมณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ winainik@mail.com 0801989294
10 นางสาวปริยากร บุญเสือ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Priyakon_mon@hotmail.co.th 0879742742
11 นางศิริญญาพร จิ๋วภู่ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sirinyapron13@gmail.com 0639829296
12 นางสาวกฤติมา สุปน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ jokrittima@gmail.com 0909095282
13 นายธนพงศ์ เมธรากรณ์ นิติกรชำนาญการ materoom&&@gmail.com 0892677465
14 นางสาวไพริน เภารอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน phairin.n@gmail.com 0832054648
15 นางจรรยา ปานม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Som172.P@gmail.com 0872037550
16 นางสาวเกศนภา อุ่นทินวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ napa7619@gmail.com 0868855399
17 นางสาวสุภัคจิตต์ มากพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ supukjit1@gmail.com 0922654507
18 นางภาวิณี ศรีดาคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ sridakam2504@gmail.com 0899594783
19 นางเสนอ นุ่นโฉม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ saner0457@gmail.com 0819717481
20 นายสมชาย เขียวสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ keegame1234@gmail.com 0730377998
21 นางุสุภาภรณ์ เขียวสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ suphaphorn2510@hotmail.com 0899063021
22 นางสาวธนัชพร ทิพย์เพ็ชร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน bum_vv@hotmail.com 0966763555
23 นางกัลยาลักษณ์ อยู่บาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ kunyaluck_kun@hotmail.co.th 0813950322
24 นางสาวปัทมา มูลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน moonoy_07@hotmail.com 0871941978
25 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ parnkhachen@hotmail.com 0899608055
26 นางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanakorn91@gmail.com 0931347518
27 นางสาวธันยพร ทรดล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tt26745@gmail.com 0819722466
28 นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Kunkrit999@gmail.com 0937353887
29 นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Dekdong@gmail.com 0931308934
30 นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anchalee.wattana@gmail.com 0931356098
31 นางสาววิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Naywitch.u@gmail.com 0894574654
32 นางณัฐติกา เทภิกัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ EARNSTAR2206@gmail.com 0878479304
33 นางสุนันทินี อ่อนแพง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ air.utd1@gmail.com 0834834237
34 นางสาวอารยา รติรัตนรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ araya.uthai2@hotmail.com 0813954416
35 นางอนุสรณ์ สุกสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ cat0cat2008@hotmail.com 0896411298
36 นายธราดล แก้วบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง) art_indyzer@msn.com 0918795111
37 นางสาวสิริณัฐ ดวงเสา นักจัดการงานทั่วไป (อัตราจ้าง) a0924362626@gmail.com 0924362626
38 นายชัยยุทธ สอนสน นักจัดการงานทั่วไป (อัตราจ้าง) 0836301594
39 นายสมนึก เชียงเติม พนักงานขับรถยนต์ (อัตราจ้าง) 0862020998
40 นางจินตนา สรรค์เชื้อไพบูลย์ แม่บ้าน (อัตราจ้าง) 0869305489