ข้อมูลพื้นฐาน [ แพร่ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 093193388
2 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 0661211685
3 นางสาวสมพิศ สายญาติ ผู้อำนวยการกลุ่ทตรวจสอบภายใน somphit1953@hotmail.com 0903171678
4 นางเรณู ปราบหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล racnu555@gmail.com 0864314919
5 นางสาวจิรัชญา ส่วนมุ้ง นิติกร udomsri_bm@hotmail.com 0882742376
6 นางสาวชลธิชา จินดาขัด นักทรัพยากรบุคคล cklaewkla@hotmail.com 0903970338
7 นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา reecicle02@gmail.com 0956731951
8 นางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kanokmali@hotmail.com 0892602342
9 นางสาวแสงแขวรางค์ ใจกลม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ buarawung@gmail.com 0819503582
10 นางสรัญญา แสงกล้า นักวิชาการศึกษา thepoppy@gmail.com 0624953922
11 นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน maw5233@hotmail.com 0819616949
12 นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Yanit@windowslive.com 0869225920
13 นางสาวปาริชาติ ทะนันชัย นักวิชาการศึกษา p.mirasing1980@gmail.com 0821824882
14 นายอรรถนนท์ อุดคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด rektingta@gmail.com 0931360296
15 นางชุติกาญจน์ บัลลังค์นาค พนักงานธุรการ (จ้างเหมา) Chutikarn.b20@gmail.com 0962988096
16 นางพุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mothertwins2@gmail.com 0894309555
17 นางรจนา ยอดดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rodjana969@gmail.com 0917825712
18 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krumam11@gmail.com 0962024485
19 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ a_busaba@hotmail.com 0818886242
20 นายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล suwint9@gmail.com 0817649098
21 นางสาวพิชญา ดีมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phitchaya.dee@gmail.com 0898567115
22 นางจารุชา ถิรชานิธิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tirachanitit.j@hotmail.com 0818829585
23 นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ wilailuckw2515@gmail.com 0925241899
24 นางสาวสุธีกานต์ คมสัน พนักงานสารสนเทศและ ICT (จ้างเหมา) suthikan.komson@gmail.com 0851721933
25 นายอนันต์ พุทธทรง พนักงานขับรถ (จ้างเหมา)
26 นายชัยวัฒน์ อวยชัย นักการภารโรง (จ้างเหมา) 0861868411
27 นางสาวณัฐนรี แสงเรือง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
28 นายสาโรจน์ ชมสวน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
29 นางชนัญธิตา กวางอเเสน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ Chanan_ff@hotmail.com 091859511
30 นางปภธรรม จักรบุตร เจ้าพนักงานธุรการ dum_1818@hotmail.com 092649398
31 นายศรัณย์ พรกิตติธีรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 นางสาวจิราภรณ์ ัชัยวัง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
33 นางสาวกนกพร สายแปง เจ้าหน้าที่ธุรการ