ข้อมูลพื้นฐาน [ แม่ฮ่องสอน ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน Mr.kritsana06@gmail.com 0818758003
2 นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล nareepat.3911@gmail.com 0992989515
3 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somkid171@gmail.com 0932298269
4 นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ iamnop9@hotmail.com 0945169495
5 นางสาวสิริสังวาลย์ คำเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirisangwan@gmail.com 0952656594
6 นายวรวิทย์ ลืนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kruwit-krub2521@hotmail.com 0825164456
7 นายนำพล รัตนศาสตร์ชาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kobkie_99@hotmail.com 0817658612
8 นางธัญชนก ศรีสุนันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ nich.son@hotmail.com 0954489029
9 นางสุภาทิพย์ เมืองช้างสินชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ supratip_chin@hotmail.com 0932269194
10 นายอนุเดช ปุรณะวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน plan.mhspeo@gmail.com 0829169253
11 นางอรทัย ขวาแซ้น เจ้าหน้าที่คุรุสภา orathai.khwasaen@gmail.com 0871920020
12 นางขวัญทิชา ศรีธร ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ nuwanwanza14@gmail.com 0822514992
13 นายปรีชา บุญมาลา ลูกจ้างชั่วคราว Precha47@gmail.com 0826525369
14 นางสาวเปมิกา ยาวฟุ่น ลูกจ้างชั่วคราว paemikaaa@gmail.com 0634591663
15 นางวรางคณา ประยูรแสงรัศมี ลูกจ้างชั่วคราว warangka.21@gmail.com 0982422566
16 นางสาวเสาวดี ม่านฟ้าสีคราม ลูกจ้างชั่วคราว somandtue@gmail.com 0864939619
17 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน noomteerak@gmail.com 0644293649
18 นางสาวบุปผา ต่อเชื้อ นิติกรชำนาญการปฏิบัติหน้าที่นิติกรชำนาญการพิเศษ buppa.too@gmail.com 0882883582
19 นางสาวพิมพิไล ขันธ์เขียว ลูกจ้าง Pimpilai.kik.1310@gmail.com 0932454399
20 นายนาถพงศ์ ปานพายัพ ลูกจ้าง nattapong.pomp@gmail.com 0843700675
21 นายอาคม ทองคุณถาวร ลูกจ้าง(พนักงานทำความสะอาด) 0987681378