ข้อมูลพื้นฐาน [ นครสวรรค์ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ petharatnimpan@gmail.com 0632652519
2 นายภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ koosriwadee@gmail.com 0815982189
3 ว่าที่ ร.ตสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saisuneetp@gmail.com 0846551219
4 นาย กิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kittichet36@gmail.com 0973953636
5 นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว 0882946250 saikaew21jutamas@gmail.com 0882946250
6 นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ ศึกษานิเทศก์ spw_55@hotmail.com 0989416169
7 นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว ศึกษานิเทศก์ sureerat_su31@hotmail.com 0896408759
8 นางธนกมล เทศน์ธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน tanakamol1@hotmail.com 0999792364
9 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ sine2509@hotmail.com 0955460486
10 นางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wasaon@hotmail.com 0815342354
11 นางเรณู เกิดสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wanchai449@hotmail.com 0882733612
12 นางสาวพัฒวี วิภาดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน Vipadaa2520@hotmail.com 0824063357
13 นางนฤมล นิลเนตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ LEK_NSW2@hotmail.com 0812835248
14 นางสาวนภิศพร เหลืองอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ napitpron@gmail.com 0819719198
15 นางณิชชา กิตติธรธำรงกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ scout.nsw@gmail.com 0956424466
16 นายสุรพล หนูเงิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ prnkw2@gmail.com 0812332010
17 นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ jedi_new@msn.com 0953064953
18 นางสาวนฤมล สินพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ nms2412@hotmail.com 0817079133
19 นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ order_2514@hotmail.com 0867621480
20 นางสาวจตุพร บรรดาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ nok_690@hotmail.com 0834841294
21 นายเอกราช โฉมแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ elkarat_por@hotmail.com 0632465265
22 นางสาวนันทนีย์ แจ่มฟ้า นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ NUNTANEE4@gmail.com 0819626880
23 นายปรัชญา ภักดีศุภผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ Uthai_ae@hotmail.com 0882934494
24 นางพรพิมล จันทร์ศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ pornpi2512@gmail.com 0811149679
25 นางอัญชลี วันทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ aunwan1@gmail.com 0817073918
26 นางวรรณา ทองแบน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ Thongban_1@hotmail.com 0819599019
27 นายพีรยุทธ์ ตับทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ puhhup01@gmail.com 0955623380
28 นางสาวสุกานดา ฉิมสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ birdnok53@hotmail.com 0815323171
29 นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ chiroh27sunny@hotmail.com 0896449824
30 นางสาวปณิดา มาเม่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ club_za_june@hotmail.com 0871976604
31 นายฐนภัทร บุญช่วย นิติกรชำนาญการพิเศษ 0968873283
32 นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน thasawan556@gmail.com 0993861956
33 นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ uthen.h2520@gmail.com 0895682277