ข้อมูลพื้นฐาน [ อุทัยธานี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี Ronthu0403@gmail.com 0878514485
2 นางเมธินี จงรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ma.jongrak@gmail.com 0812805571
3 นางจิณาภา โพธิวิจิตร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ Jina_piya@gmail.com 0909838882
4 นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ natthima_mam@hotmail.com 0812805543
5 นางสาวจามจุรี ฉลาดแย้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ i.chamchuri@gmail.com 0879039193
6 นางอรทัย เหลือช่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ tu.orathai4999@gmail.com 0813798107
7 นางสาวประไพพรรณ ชำนาญชัด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ praphaiphon0882@gmail.com 0879950882
8 นางสาวสุวภัทร สดุดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ nippitsadudee@gmail.com 0946037755
9 นายชวลิต อำภัยบุญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ampaiboon@hotmail.com 0813791072
10 นางสาวกาญจนา ใหม่จันทร์ดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ kangame@windowslive.com 0898574139
11 นางนรัฐภรณ์ รักษาทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ newnana192519@gmail.com 0866287398
12 นายชัยพร อ่อนหวาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Jaimyo_TV@hotmail.com 0923627446
13 นายนพรัตน์ พันธ์วุ้น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ kartoon2282@gmail.com 0871877818
14 นางสาวมนัชยา ว่องวิกย์การ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ bowbowshop.b@gmail.com 0862077217
15 นางสาวณัฐชา สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ annathethief@gmail.com 0953402910
16 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ soyluklok@gmail.com 0818863736
17 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nokiang2562@gmail.com 0955498799
18 นายปรัชญา ภักดีสกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ uthai_ae@hotmail.com 0882934494
19 นางสาวสุภาพันธ์ุ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี luknam_s@hotmail.com 0818084774
20 นางสาวณัฐปภสร์ ท่าเจ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pin_daw@hotmail.com 0863926289
21 นางสาวปณัฏฎา ขัณกสิกร เจ้าหน้าที่คุรุสภา khang-fah@hotmail.com 0810418014
22 นางสาวจิราพรรณ มากวงษ์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา m-ji-94@hotmail.com 086-202788