ข้อมูลพื้นฐาน [ กำแพงเพชร ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร r_rom99@hotmail.com 061414352
2 นายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร moe.kppe@gmail.com 086714024
3 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ tosakchan1@gmail.com 081280347
4 นางจันทร เพชรบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ chankpp@gmail.com 086938524
5 นางนริศรา เสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ nariskpt1@gmail.com 0897057238
6 นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์ yingkpp@gmail.com 088281250
7 นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ ศึกษานิเทศก์ sonotas@windowslive.com 0816042843
8 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ satitaphorn@gmail.com 0985639091
9 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศึกษานิเทศก์ suphaphon.m41@gmail.com 088-281209
10 นางศุภกานต์ คุ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน plan.kpp@hotmail.com 084-322550
11 ว่าที่ ร.ตพจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ pojjanee.kpp@gmail.com 0839546025
12 นางนพพรพรรณ ญาณโกมุท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา tik_ss@hotmail.com 0946351193
13 นางชุติมา อินทสุวรรณ ผุู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน t.audit@hotmail.com 0814755934
14 นางฐิติกุล อุไรพันธ์ ผุู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ponnew_2511@hotmail.com 0819735742
15 นางกัญญาณัฐ ปานคำ นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการพิเศษ natkpp1@hotmail.com 0800265024
16 นางดวงกมล เขตรวิทย์ นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ 0966659196
17 นางวรรณภา ทัพมงคล นักวิชาการศึกษา 0910256957
18 นางสาวอพันตรี สิงหเดช นักวิชาการศึกษา pp-peet@hotmail.com 0993289369
19 นายวิชิต ผาสุขจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ eduzonekpp2@hotmail.com 0869388809
20 นางฉันทนา คงคารัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ tiw_2510@hotmail.com 0819538541
21 นางชญาภา เขียวมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ maneechyapa@gmail.com 0995716579
22 นางละไม พรมมาศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ yaamai_kpt@hotmail.com 0884242895
23 นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ thankyou7655@gmail.com 0876799996
24 นายรณภูมิ กลึงมั่น เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร kamphaengphet@ksp.or.th 0869177182
25 นางสาวดารัณ วิญญารัตน์ เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร kamphaengphet2@ksp.or.th 0954477104
26 นางสาวณัฐกันย์ สืบศรี นักวิชาการงินและพัสดุ moe.kppe@gmail.com 0839546025