ข้อมูลพื้นฐาน [ ตาก ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก 0614214214
2 นางพิณทิพย์ หอมสุด นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 0813795489
3 นางอลิสา สินธุ์โสภา นักทรัพยากบุคคลชำนาญการ 0897037657
4 นายจาตุรนต์ หมีโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5 นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0815320280
6 นางปฎิณญา นิรมย์มณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0815334957
7 นางสาวรชธร ภิญญดาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0864299482
8 นางฉวีวรรณ สุภาษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 0897080448
9 นางสาวสุปราณี พุ่มจุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0987511472
10 นางสาวศศิธร สุวรรณพูล นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 0819716647
11 นายจิรวัฒน์ รักพ่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jirawatrakpuang@gmail.com 0881659199
12 นายอภิวัฒน์ บึงมุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0950768882
13 นายชัยวรา หอมสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0855420425
14 นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ scout_tak60@hotmail.com 0896391086
15 นางสาวเต็มจิต จันทคา รองศึกษาธิการจังหวัด 0959696539
16 นางประนอม แก้วมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0899616071
17 นางรุจิเรข กลิ่นเกสร นักจัดการงานทั่วไป
18 นายกฤษชนะ สิงคาร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน