ข้อมูลพื้นฐาน [ สุโขทัย ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย sukhothaimoe@gmail.com 0817648114
2 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย sukhothaimoe@gmail.com 0899608055
3 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rainy.apats.nan2509@gmail.com 0817639724
4 นาย ภักดี รัตนสากล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ pucdee@gmail.com 0836237443
5 นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ Chekuvara@hotmail.com 0819534010
6 นางสุนิษดา สุขอิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ sudarut@gmail.com 0631068752
7 นางสาว ระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ raya5584@gmail.com 0864494854
8 นางวรรณทนา ละจุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wantana@gmail.com 0882804691
9 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niwet2507@gmail.com 0892712215
10 นางภคอร ป้อมแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phakraoon9@gmail.com 0997140920
11 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ golf0816880817@gmail.com 0816880817
12 นางสาว วารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ketonwaree@gmail.com 0922482439
13 นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jirotsupat@gmail.com 0922483359
14 นายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ momi_rk@hotmail.com 0832148883
15 นางสาว ดาวเรือง สมบัติทองใบ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ d22_s@hotmail.com 0953074377
16 ว่าที่ ร.ตนิติชาณ บริสุทธิ์ นิติกรปฏิบัติการ nitisan@gmail.com 0860787867
17 นางสาว ลำพึง นุ่มนิ่ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ numnimskt@gmail.com 0869295395
18 นาวสาว มยุรี มิตสานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ mayuree096933@gmail.com 0836210969
19 นางสาวอัญชลี ฝางเสน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ausalee@gmail.com 0616383519
20 นางสาววิทิตยา อำพนพรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน witidtaya2720@gmail.com 0865508845
21 นางศศิธร พุดจาด นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ por_766@hotmail.com 869338503
22 นางสาวสุดารัตน์ เดชะปรากรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ sudarut@gmail.com 0899588219
23 นางสาว จรุงจิต บุญกล่อม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ jarungjit@gmail.com 0839626448
24 นางเมตตา สุพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน matta9969@hotmail.com 0861991699
25 นาย จำเริญ สมานพันธ์ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 ketonwaree@gmail.com 0878497491
26 นายกฤษดา วิวัฒนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ countpng@gmail.com 0945264925
27 นางสาวศิวรี เดชะปรากรม เจ้าหน้าที่ธุรการ siwaree22@gmail.com 0622614149
28 นางสาวเมทินี บุญเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ methinee272511@gmail.com 0846559204
29 นางสาวยุพารัตน์ จ๋องเนียม แม่บ้าน supawadee29369@gmail.com 0990872042
30 นางสาวณัฐวีนนท์ อินทร์ทิม ลูกจ้างชั่วคราว the_oom.onnicha@hotmail.com 096-662212
31 นางสาวพิมพา ปองธนากรวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว ban-love-01@hotmail.com 087-338009
32 นางสาวพัชรี คำบรรลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ patcharee144771@gmail.com 0946144771
33 นายณัฏฐภัทร พฤทธิสาริกร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล nattapadsarm@hotmail.com 0613945768
34 นางสาวสุชาดา ถาวร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล peetsuchadac2c8@gmail.com 0910272111
35 นายปรเมษฐ์ หนูเมือง พนักงานขับรถ sukhothaimoe@gmail.com 0647098219