ข้อมูลพื้นฐาน [ พิจิตร ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร Seattee@gmail.com 0813249579
2 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ sunee2513@gmail.com 0816755752
3 นางสาวนันท์พร พ่วงวัฒนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ Noknunna@gmail.com 0897080987
4 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์หฬ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Kae-kubkeam@hotmail.com 0898586575
5 นางปวีณา ภุมวิภาชน์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ pawina13@gmail.com 0812504317
6 นางสาวปวีณา แก้วอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน paveena79234@gmail.com 0953079234
7 นางอนงค์ จันทร์เข็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nongnonganonganong@gmail.com 0956358113
8 นางวิเชียร สังขนุกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ wiwichiean@hotmail.com 0896440346
9 นางพรทิพย์ เทศแจ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ privatephichit@hotmail.com 0897042266
10 นางสาววาสนา สิงห์หฬ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wassana651@gmail.com 0897082414
11 นางสาวณภัทรกาญจน์ พรหมจีน เจ้าหน้าที่คุรุสภา nutjung_promjeen2009@hotmail.com 0931309618
12 นางสาวปิ่นแก้ว ยังคำมั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pinkaew.ycm@gmail.com 0982466887