ข้อมูลพื้นฐาน [ เพชรบูรณ์ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ว่าที่ พต.ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ prayatkaen2014.bw@gmail.com 0810420464
2 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน TAS_JUN@HOTMAIL.COM 0897067413
3 นางสายชล สังข์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ tuadsob.pbn3@hotmail.com 0812819121
4 นางขวัญนภา จันทร์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน chandee2012@hotmail.co.th 0858788700
5 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ libraryphbn@hotmail.com 0907458536
6 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kru_wara@hotmail.com 0895684701
7 นางสาวนิพพิชน์ เสนารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunnipphich@gmail.com 0884541564
8 นายเอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ponekk71@gmail.com 0869289279
9 นางสาวธนัชพร อ่อนอิงนอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ um1920@windowslive.com 0878399267
10 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ koontingpb2@gmail.com 0988587254
11 นายสมชาย มีกำลัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kru.kai1529@gmail.com 0888162099
12 นางสาวศรัณรัตน์ เกื้อธนวรรธน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน rungsi1696@gmail.com 0970765775
13 นางชลิตา กระต่ายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ noiboom2519@gmail.com 0850529330
14 นางพยอม เนาว์แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ payyom012558@gmail.com 0913818992
15 นายรัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ratthakete2522@gmail.com 0817272411
16 นางพรหมภัสสร อยู่พืช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล pattana_bo@hotmail.com 0869145449
17 นางสาวเพชรรุ้ง คนขยัน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ prung231158@gmail.com 0895635842
18 นางธัญญ์ชลิตา ใจแสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ tanchalita2009@windowslive.com 0613785501
19 นางนฤภร กองเงิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ noinaruporn@gmail.com 0860284020
20 นายอวยชัย ทองหาร นิติกรชำนาญการพิเศษ tomphet@gmail.com 0931952929
21 นางสาวมาลินี วงศ์คำลือ นิติกรชำนาญการ malinee_td12@hotmail.com 0987494862
22 นางสาวอภิญญา อาบสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน aphinya28@gmail.com 0954941954
23 นางสาวณัฐรดา อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ opp.15@hotmail.com 0897997706
24 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน piglet.noke2@gmail.com 0966454902
25 นายพสกร ทวีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ballsiambba@hotmail.com 0862019979
26 นางสาวไฉน ผึ่งผาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ phungphai3023@hotmail.com 0858734899
27 นายกฤติเมธ แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ kridtamate@gmail.com 0896410217
28 นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา patcharee_oon@hotmail.com 0850516530
29 นายสิทธิชัย เนาว์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ tumxtay@gmail.com 0913818993
30 นางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ aunchun_nong@hotmail.com 0956379748
31 นางผุสดี วงษ์แสง เจ้าพนักงานธุรการ pudsadee@yahoo.com 0889060917
32 นางสาวชัชชษา รุ่งมี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน chutchasa@gmail.com 0615393616
33 นางรัศมี จันทร์เพ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Rassameejumpeng@hotmail.com 0819539262
34 นางกันยารัตน์ เหมฤดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kanyarat168@gmail.com 0897041868
35 นายวีรพันธ์ สหเมธาพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ LIQUOR25@hotmail.com 0850858788
36 นางสาวพรรณิภา บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0956355540
37 สิบเอกอิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ tanyawut@hotmail.com 0938643968
38 นายสมคิด วงษ์แสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wongsaeng@gmail.com 0864092137
39 นายสมบูรณ์ จันทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ nartjantha@gmail.com 0907473902
40 นางสาวธัญวลี ทองแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ scr40.team@gmail.com 0935454463
41 นายชวลิต ทองบุญตา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 0816800737
42 นางสาวปราชญ์พิชญา ทองบุญตา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 0613325747
43 นางสาววธิดา วิลัย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 0877724428
44 นายผลวัต มาธุระ ลูกจ้าง 061-332-57
45 นายวิทยากร ปู่แก้ว พนักงานขับรถยนต์ 0855436910
46 นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ Mmm082511@hotmail.com 0924895994
47 นางสาวกรุณา อุตราชา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 0842071506
48 นายธวัช แก้วจีน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0567894521
49 นายชัยธวัช จันทร์ไม้หอม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ 0567894521
50 นางสาวเกตุฤดี เพียแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว 056485288
51 นายพหล เอี่ยมเย็น ลูกจ้างชั่วคราว 056029659
52 นางสาวมณีรัตน์ ปิ่นโทน ลูกจ้างชั่วคราว 0859745123