ข้อมูลพื้นฐาน [ ราชบุรี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ uthatip@esdc.go.th ๐๙๕-๒๕๓๙๑๒
2 นางจงกลนี ห่วงทอง ศึกษานิเทศก์ jongkonn@hotmail.com ๐๘๗-๐๗๓๘๓๘
3 นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ศึกษานิเทศก์ slee20097@hotmail.com ๐๙๑-๖๙๘๑๙๘
4 นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ roemuang@gmail.com ๐-๘๖๒๙-๗๒๕
5 นาง เชาวนีย์ สายสุดใจ ศึกษานิเทศก์ chaowanees@gmail.com ๐๘๑-๙๒๖๒๕๗
6 นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลี ศึกษานิเทศก์ onza37@hotmail.com ๐๘๖-๑๔๑๕๕๓
7 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ TUN.NOI2517@hotmail.com ๐๙๕-๔๒๑๔๗๒
8 นางฐิติภา สังข์เภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ๐๙๒-๒๕๖๖๔๙
9 นางกนกวรรณ ไทยถานันดร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ๐๘๙-๙๑๕๓๘๘
10 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการพิเศษ ๐๘๑-๘๕๖๔๗๒
11 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ๐๘๓-๐๔๓๙๒๐
12 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๐๘๑-๒๙๙๑๘๕
13 นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ๐๙๔-๒๔๑๙๒๐
14 นางสาว พรทิพย์ แท่นอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๐๖๑-๔๒๑๔๒๐
15 นางสาวเพ็ญพักตร์ ชื่นจำรัส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๐๘๗-๑๑๘๒๒๘
16 นายวินัย ตรีอินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ๐๘๑-๘๘๐๑๙๔
17 นางสาวศิริวรรณ แม้นศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๐๘๐-๗๔๐๑๓๖
18 นางภาวินี บัวแพง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๐๘๙-๕๑๕๔๔๓
19 นางนิตยา พันธุ์ยิ่งยก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๐๙๑-๗๗๕๒๗๖
20 ว่าที่ ร.ตสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
21 นางนัยนา นิลคล้าย ศึกษานิเทศก์