ข้อมูลพื้นฐาน [ กาญจนบุรี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี webmaster@kanpeo.go.th 0651191163
2 นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี orranoi@gmail.com 0613424142
3 นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล POOPIYANARD@gmail.com 0899189294
4 นางภิญญาดา รัตนพนังสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน youislak4455@gmil.com 0847538686
5 นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน jdechaum57@gmail.com 0983989144
6 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา jeaw77@hotmail.com 0856943448
7 นางสาวอรอุมา พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ on_uma24@hotmail.com 0860695453
8 นายเจริญพงศ์ แสนโสม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ chasansom@gmail.com 0868640378
9 นางสาวสะไบแพร สอนโสม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ bai_book@hotmail.com 0898248524
10 นางสาวภณิตา สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ Monokung@windowslive.com 0812783811
11 นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Trin25521618@gmail.com 0908864336
12 นางนันทญาพร สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ nuntaya_t29@hotmail.com 0963603040
13 นางจิตติมา ธนะรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน j.unchun@hotmail.com 0892164433
14 นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ jinjaruk@hotmail.com 0927108989
15 นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sawinee29@hotmail.com 0811936101
16 นายนิวัตน์ โชติสัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ NIWAT@hotmail.com 0818582351
17 นางรุ่งอรุณ หัสชู ศึกษานิเทศก์ az2507@hotmail.com 0867606726
18 นางเมตตา สุกใส ศึกษานิเทศก์ Mt.ss_2512@hotmail.com 0806595131
19 นางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ winny_brp@hotmail.com 0982741641
20 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ willy_2517@yahoo.com 0623955389
21 นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล sasi.pim2553@hotmail.com 0625178268
22 นางพิชญาภัค อารีรอบ ศึกษานิเทศก์ somkaewkan13@gmail.com 0616690296
23 นางวราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ svwaraporn2554@gmail.com 0639124124
24 นางสาลินี อุดมผล ศึกษานิเทศก์ nogissara@hotmail.com 0817359641
25 นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช ศึกษานิเทศก์ answer1921@hotmail.com 0812854164
26 นางอรศิมา ศรีสำราญ นักวิชาการชำนาญการ onsimanut@gmail.com 0928515863
27 นางสุทธินันท์ พูลสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ siriwan_2516@hotmail.com 0631915414
28 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ kae0990@gmail.com 0810190741
29 นางชัฎชรี มริภัณณฎี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ chat_073840@hotmail.com 0817054485
30 นางอาภา เวชสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ jungkum3@hotmail.com 0819307407
31 นางปานไพลิน แม้นพรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ paiii_@hotmail.com 0830338037
32 นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ ann_onair@hotmail.com 0899167500
33 นางอังคณา วิสุทธากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ dektull@gmail.com 0897415544
34 นางสาวอิสรียา หมั่นดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ isaneeya9116@gmail.com 0945579584
35 นางสาวปราณี ทองสุทธา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ neekan2audit@gmail.com 0868080932
36 นายอชิตพล คชชะ ลูกจ้างชั่วคราว webmaster@kanpeo.go.th 0982765989
37 นางสุรัตน์ วีระสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ mayyave7@hotmail.com 0892583976
38 นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ iamchatkul@hotmail.com 0891939456
39 นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ appletime_24@hotmail.com 0813903144
40 นางทัดดาว พูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ daokrajay@gmail.com 0989064465
41 นางจงกล สงวนศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป maya_kol_yo@hotmail.com 0803114516
42 นางพิชาภัค อยู่สุข นักทรัพยากรบุคคล phichaphak33@gmail.com 0857049185
43 นางสาวดาราณี แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล Nidmudto@gmail.com 0851847334
44 นายเกษมพงษ์ พรหมมา นิติกรชำนาญการพิเศษ kasemphong001@gmail.com 0818214295
45 นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ sarawutedukan@gmail.com 0836638787