ข้อมูลพื้นฐาน [ สุพรรณบุรี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี wee_tawee@hotmail.com 0863823227
2 นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี puttanaporn.th@gmail.com 0816689876
3 นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ paweena2511@gmail.com 0818581878
4 นางธันย์ชนก พลศารทูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thuncha07@gmail.com 0822191168
5 นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sangpenp@gmail.com 0812999169
6 นางกริษา โพรามาต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn_chalee@hotmail.com 0875044495
7 นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ fawhunment@gmail.com 0834453264
8 นางสาวภิญานิสสรณ์ โพธิ์กลิ่น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ piyanissorn@hotmail.com 0982502926
9 นางปวีณ์พร บุญเทียน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ pavee2552@hotmail.com 0892543378
10 นางสาวสุกัญญา พลนิกร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ prsuPhan1@gmail.com 0923142542
11 นางณิชาภา เนติกมลสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ aomnat3654@gmail.com 0624642963
12 นางสาวอมรรัตน์ เคนผาพงศ์ นิติกรชำนาญการ nongamornrut@gmail.com 0817289523
13 นางจินตนา แก้วบัวดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ nonny_jin@hotmail.com 0982738054
14 นางสาวบุปผา เจิมศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ bomsiri.2512@gmail.com 0817639659
15 นางธารินี งามเกตุสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ata0301@hotmail.com 0817564503
16 นางสาววรรณภา ยะวา นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ wannapa25492554@gmail.com 0841465997
17 นายอดิเทพ ศรีดอกไม้ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ first@hotmail.co.th 0992526614
18 นายภาณุพงศ์ ผิวพิมพ์ดี นิติกรชำนาญการ nu8084@hotmail.com 0806633136
19 นางสาวภูษณิศา หงษ์โต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Sp1_hongto@hotmail.com 0830622004
20 นางศรีวดี ขุนสอาดศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ Sriwadee_p@hotmail.com 0916979737
21 นายสุภวัจน์ อุบลทัศนีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ bosuphan@gmail.com 0983163599
22 นางรสสุคนธ์ ชมเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Mook_1909@hotmail.com 0892546439
23 นางอรสา มีศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ orasa_meesiri@hotmail.com 0986650306
24 นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ maemim_2534@hotmail.com 0816997787
25 ว่าที่ ร.ตสุพัฒน์ หอมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ homsuwan2516@gmail.com 0866118217
26 นางรุ่งรัตน์ ตนสารี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8899pom@gmail.com 0969548844
27 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ Supranee05@hotmail.com 0865222818
28 นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ tanunsu569@gmil.com 0626021258
29 นางสาวพลอยปภัทร สุดโต ลูกจ้างกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน pedu.spb@gmail.com 0810155350
30 นางสาวสุการดา ศรีประชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ suksee06@gmail.com 0818570922
31 นางสาววาสนา เสร็จกิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ g504085360013@hotmail.com 0892313526
32 นางสาวนวรัตน์ ลาภยิ่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ saipan2501@hotmail.co.th 0869811758
33 นางมยุรา แบนประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน joeynok55@gmail.com 0818572615
34 นางชูศรี สำราญพานิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ Choolek_2505@hotmail.com 0819420449
35 นายประภาศ จวนกระจ่าง ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ pedu.spb@gmail.com 0988249151
36 นายธงชัย ประคำทอง ลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ pedu.spb@gmail.com 0823490774
37 นางสาววิลาวรรณ ใจมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน monojung17@gmail.com 0817504284
38 นางสาวศุรดา ขุนจันทร์ดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ surada.lake@hotmail.com 0863747147
39 นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ