ข้อมูลพื้นฐาน [ นครปฐม ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายธวัชชัย ชูหน้า ศีกษาธิการจังหวัดนครปฐม 0614214821
2 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 0817935735
3 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล pullada9@gmail.com 0866230365
4 นายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaiyakan68@gmail.com 0879035336
5 นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratanut@gmail.com 0898261232
6 นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bongkotsakorn@hotmail.com 0817637483
7 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jureeporn.jtm@gmail.com 0614213585
8 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ marasri2554@gmail.com 0618615445
9 นางสาวอมรรัตน์ จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
10 นางณิชชารัช เนาวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
11 นางอลิศา ว่องประชานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
12 นางสาวนงนุช ดวงพรกชกร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
13 นายธนบดี โสภาจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
14 นางธรรศญา กรอธิพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
15 นางสาวนิชาภา ดิษฐบรรจง เจ้าพนักงานธุรการ
16 นางสาวสุดา กลับสติ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
17 นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
18 นางพศวีร์ ศุภโสภณ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
19 นางสาวนิสารัตน์ จุลวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
20 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
21 นางสาวปฤศนันท์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
22 นางอภิญญา ช่วงชัยชนะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
23 นางรัชนก บรมสถิต นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
24 นางสาวสุนีย์ ตระกูลโอสถ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
25 นางสาวอนงค์ คุณธรณ์ หัวหน้าหกลุ่มตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
26 นางสาวลำดวล ทัดมาลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
27 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน