ข้อมูลพื้นฐาน [ สมุทรสาคร ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
2 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
3 นางรัตนาพร นาชัยลาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
4 นางสาวสุภาพรรณ ทองเจือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
5 นางสาวรัตนาภรณ์ เตียวิเศษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวศิริพร สุระสมบัติพัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7 นายทัศนัย จันทโนทัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
8 นางสาวพัชรมาศ นุ่มดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
9 นายณรงค์ ภูมิลำเนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
10 ด.ต. สายัณห์ แก่นพันธ์ วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร
11 นางประไพ ศรีสำราญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
12 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
13 นางพรพิมล เนวะมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
14 นายภาวุฒิ เลขะภักดีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน pawut09@gmail.com 0632673432