ข้อมูลพื้นฐาน [ เพชรบุรี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายนายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 0614212476
2 นายดุสิต คงคาหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี vansit02@hotmail.com 0957418591
3 นางสายใจ จิรชีพพัฒนา นักจัดการงานทั่วไป sayjaijira@gmail.com 095706454
4 นางวีรยา ทองนวล นักประชาสัมพันธ์ rayalovelong@gmail.com 0822413839
5 นางพัชราลัย พงษ์เผือก นักวิชาการเงินและบัญชี Annz9828@gmail.com 0818571528
6 นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง นักทรัพยากรบุคคล popnakseng@hotmail.com 0954745533
7 นางสาววรรณา พันธพฤทธ์พยัต นักทรัพยากรบุคคล Startrack9@gmail.com 0951638435
8 นางสาวอังสุมา ชัยชาญ นักทรัพยากรบุคคล avo_chai@hotmail.com 0892113858
9 นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล pimooksri@gmail.com 0810150136
10 นางสาวจันทกานต์ อรุณ นักทรัพยากรบุคคล mayaroon@hotmail.com 0936190562
11 นางสาวสุมาลี พูลพิพัทร นักทรัพยากรบุคคล pipat1115@gmail.com 0922518896
12 นายจิรศักดิ์ ปุญยะศิริ นิติกร
13 นายชูศักดิ์ ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน peophet@hotmail.com 0939565154
14 นางจงกล อรรถอาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Jongkhon.a@gmail.com 0838366555
15 นางสุภัทรา บูรณารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน sbooranaroom@gmail.com 0892599885
16 นางกรุณา บุญประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน chimduphetchaburi@gmail.com 0861359165
17 นางสาวทักษพร งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Takky377@gmail.com 0817360322
18 นางสาวยุพาภรณ์ จงเจริญ นักวิชาการศึกษา y_jomwong@hotmail.com 0906698793
19 นางวนิดา ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา WANIDA2039@hotmail.com 0892608019
20 นางสาวเปรมฤทัย พงษ์พันธ์ นักวิชาการศึกษา prempongpun803@gmail.com 0618709889
21 นายกฤษธร กรีดกราย นักวิชาการศึกษา kreedkrai@gmail.com 0812579778
22 นางสาวสนนิรัตนิ บุญงาม เจ้าพนักงานธุรการ Love.sonnilut@hotmail.com 0896119339
23 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ suphak1.suk@gmail.com 0818746887
24 นางเครือชุลี เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ kr.krueehulee@gmail.com 0870443822
25 นางพัชรา แย้มสำราญ ศึกษานิเทศก์ patchara.aew@gmail.com 0911940630
26 นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ tiwakapat@hotmail.com 0819956412
27 นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง นักวิชาการศึกษา susakthong@gmail.com 0898913993
28 นางน้ำเพชร ชิระมณี นักวิชาการศึกษา nump2912@gmail.com 0869892878
29 นางเตือนใจ รอดภัย นักวิชาการศึกษา teon2507@gmail.com 0824697193
30 นางสาวสมหมาย บัวมณี นักวิชาการศึกษา mai1235@hotmail.com 0890825130
31 นางสาวนันทิกร ธภามีวรรณะ นักวิชาการศึกษา nun.tukta06@gmail.com 0855635814
32 นางสาวขวัญจิรา เพ็งพิน เจ้าพนักงานธุรการ kwanjra@petburi.go.th 0985399152
33
34
35
36
37
38