ข้อมูลพื้นฐาน [ ประจวบคีรีขันธ์ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 ว่าที่ร้อยวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0614127756
2 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0618204800
3 นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ nuti.edu@gmail.com 0830990369
4 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ catwoman_1970@yahoo.com 0865318987
5 นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ura_2010@hotmail.com 0865295588
6 นางอนุชทิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ anushtita@hotmail.com 0806530778
7 นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ o_noi12@hotmail.com 0863838829
8 นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ e-jinee@hot.co.th 0929480515
9 นางสาวภัทรภร เหลือน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ Plan.edupck@gmail.com 0942961416
10 นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ(เจ้าหน้าที่คุรุสภา) prachuapkhirikhan2@ksp.or.th 0814240324
11 นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้า เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ(เจ้าหน้าที่คุรุสภา) prachuapkhirikhan@ksp.or.th 0946156232
12 นางวาสนา สายชล ลูกจ้างชั่วคราว a_or_88@hotmail.com 0887662230
13 นางสาวรัชดา บุญเจือ ลูกจ้างชั่วคราว Ratchada.Boonjua@gmail.com 0942415453
14 นางสาวศรีนภา รังสิกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ srinapha-09@yahoo.co.th 0951515462
15 นางสาววนิดา ขุนนุช ลูกจ้างชั่วคราว wanida82488@gmail.com 0988838576
16 นายพีรศักดิ์ รอดพยันต์ ลูกจ้างชั่วคราว 0636372059
17 นางสาวนิดา นิยมสมุทรานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว lovepla196@gmail.com 0982830248
18 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
19 นางสาวฐิตาพร แก้วมณี นักวิชาการปฏิบัติการ 0914599832
20 นายศุกภโชค มาลา ลูกจ้างชั่วคราว 0615079918
21 นางวันทนา ภัทรเกียรติภิญโญ พนักงานทำความสะอาด 0899211128