ข้อมูลพื้นฐาน [ กระบี่ ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ pi.chase2@hotmail.com 089-867221
2 นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ รองศึกษาธิการจังหวัด supakamonchin@gmail.com 081-477820
3 นางพิกุล มิ่งจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ pikulmingjindakul@gmail.com 085-577912
4 นางกัญญารัตน์ ศรีอินทร์เกื้อ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ksriinkhua23@gmail.com 081-901664
5 นายชัชวาล วิภวชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล chatchawankb@krabiedu.go.th 087-313154
6 นางสาวอาทิตา บุญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล athita1984@gmail.com ๐๙๒ ๗๒๓๐๗๗
7 นายทวี สังข์ปิด เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล tawee.t7566@gmail.com 099-112348
8 นางสาววราภรณ์ ชูเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ผอ.นโยบายและแผน aomwaraphorn@hotmail.com ๐๘๑ ๖๙๑๐๕๒
9 นายอนุรักษ์ เสดสัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน raklay2@gmail.com 0899733316
10 นางสาววันวิสา นามเคน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน wisa33210@gmail.com 0863576447
11 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ykaewsang@gmai.com 0800693935
12 นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ratcha2000@gmail.com 0872730090
13 นายประพันธ์ เกี่ยวพันธ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน wr.praphan29@gmail.com 088-383413
14 นางกิตติยาพร สุดรัก นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา Sudrag2@gmail.com ๐๘๑ ๙๕๖๖๓๙
15 นางสาวปิยาภรณ์ แสงมณี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ piyapornsangmanee@gmail.com 063-220186
16 นางสุพัตรา คล่องแคล่ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผอ.ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน Supattra8063@hotmail.com 081-899690
17 นางอาภรณ์ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน aporn.01@hotmail.com 081-693780
18 นางสาวกรรณิการ์ ไกรนรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล kannika815@gmail.com 0952832815
19 นางเสาวณี ยิ่งถาวร เจ้าหน้าที่คุรุสภา kahawong_n@hotmail.com 093-578396
20