ข้อมูลพื้นฐาน [ ภูเก็ต ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 0895915251
2 นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน walailuk15@hotmail.com
3 นางสรุชา หุตะจูฑะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ hutachuda@hotmail.com 076211428
4 นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noopan.tt@hotmail.com
5 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ cbj00007@gmail.com
6 นางสาวธันวารัตน์ มณีพันธานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ thov-star@hotmail.com
7 นางสารีย์ ทองเจิม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pen_s06@hotmail.com
8 นางสาววัลลภา ถิรวิริยาภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ wan11@hotmail.co.th
9 ส.ต.ต.หญิงกัญญารัตน์ บุญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
10 นางสาวสนธยา อรรคจุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
11 นายจิรวัฒน์ เพชรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ jirawatpk@gmail.com 0862823943
12 นางบรรณกมล ทิพย์รัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
13 นางสาวประไพพรรณ อยู่คง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
14 นางจรรยาภรณ์ อาชีวะสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
15 นายรัชพร นิลพังงา ศึกษานิเทสก์ชำนาญการพิเศษ rutcha.1510@gmail.com 0993615265
16 นางสาวกิรณา โนนสินชัย รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 0819511965
17 นางสุภาภรณ์ ยุคุณธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ