ข้อมูลพื้นฐาน [ สุราษฎร์ธานี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายวัฎนา ทองมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ watsurat196912@gmail.com 0944263953
2 นางปาริชาติ รัตนรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ tup-teain99@hotmail.com 0835940915
3 นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ pr_sri3@hotmail.com 0887512359
4 นางสาวอันธิกา ไทยเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ pang_untika@hotmail.com 0863210474
5 นางสาวอัจฉรา ฉัตรากาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ac_jung@hotmail.com 0936329615
6 นางสาวรสุ รุ่มจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ppolicysurat@gmail.com 0819582612
7 นางทิพย์สุดา สมทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Tipsu1701@hotmail.com 0897313676
8 นางสาวสหนันท์ ศรีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ peawmesang@live.com 0819798122
9 ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ theetima.Tha@gmail.com 0819781985
10 นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน kaeandgam@hotmail.com 0801480260
11 นางอารยา จันทวี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ Araya19621962@gmail.com 0897231119
12 นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ pim2385@gmail.com 0896459873
13 นางกฤษณา ธนอารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ Petmanee_Puy@hotmail.com.com 0846264377
14 นางทิพวรรณ คงแป้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ omojeed@gmail.com 0897264478
15 นางภัทรมน พันธ์ุพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pattaramon.p@gmail.com 0843098877
16 นางศิริพร นครพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ snakornphat@hotmail.com 0840562744
17 นางอรอนงค์ สังข์ทอง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน noun_z@hotmail.com 0894741085
18 นายณฐกร ชูมนต์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ suratthani2@ksp.or.th 0853855669
19 นางสาวกฤติยาณี สอนสง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ surat3-ksp@kurupatana.ac.th 0878828319
20 นางอรนุช ปิติสุข เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ suratthani@ksp.or.th 0805273534
21 นางกัญญภัสส์ บุญเกิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Jibboonkert@gmail.com 0801596924
22 นางกฤษติญา ชะนะราช นักวิชาการเงินและบัญชี krt-chanarach@hotmail.com 0810901733
23 นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mon_2549@yahoo.co.th 0652255452
24 นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phimsirima7003@gmail.com 0980149465
25 นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ snjitra.srt@gmail.com 0872719946
26 นางเรณู สุชีวพลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sraynoo@gmail.com 0822720753
27 นางศุภัสตุ์ตรี คำศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jisaw111@gmail.com 0966357933
28 นายศุภวิชญ์ ทองมงคล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0615544915
29 นายศุกลวัฒน์ ชัยเริก นักจัดการงานทั่วไป Sukollawat.c@hotmail.com 0967977174
30 นายสุริยา ปลอดอักษร พนักงานขับรถ 0884455488
31 นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ leelarasm@gmail.com 0897001910
32 นางรัชนีวรรณ ชอบผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chobphol3392@gmail.com 0986928654
33 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี santipattara@hotmail.com 0625930718
34 นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0936626536
35 นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ somsawat.kata@gmail.com 0935766085
36 นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี bow5607@gmail.com 0980785607
37 นายสุรชัย ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chuaykerd@sueksa.go.th 0842465204
38 นายสมคิด กษมาพันธุ์ นิติกร 0622425979
39 นายสันต์ธนัตถ์ จิรสมบัติบวร พนักงานขับรถ bbmookandaman@gmail.com 0949719879
40 นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0651144597
41 นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dueanpen868@gmail.com 0612543868
42 นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supamaskong2516@gmail.com 0853545469
43 นางวาสนา จีนไทย พนักงานทำความสะอาด 0912210890