ข้อมูลพื้นฐาน [ ระนอง ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายทศพร ภูมิทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล poomitad@gmail.com 0819424457
2 นางศิริงาม ภูมิทัศน์ ศึกษานิเทศก์ siringam4@gmail.com 0638949519
3 นางสาวสมศรี ตันบี้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน tunbee2009@hotmail.com 0850980042
4 นางสาวกานดาวสี นุ้ยหีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ kanda18naka@gmail.com 0817976438
5 นางธนภร คุ้มเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ one_horseracing@hotmail.com 0805363663
6 นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ratchanee1910@gmail.com 0812739529
7 นางสาวรุ่งอรุณ ตามชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ toocham1@hotmail.com 0980167606
8 นางสุนีย์ คเชรทร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Sunee1315@gmail.com 0816937828
9 นางสาวนารีรัตน์ อังษานาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ naree_jieb@hotmail.com 0819318478
10 นางเรณู ศรีชูวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ Thanatawee346@hotmail.com 0862824339
11 นางปัทมา กังวาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ jamgosa@hotmail.com 0819783228
12 นางกิ่งแก้ว บำรุงรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ t2yber_2514@hotmail.co.th 0935825373
13 นางสัญญา กวั้งซ้วน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ sanya9639@hotmail.com 0875426664
14 นางนันท์นภัส วิเศษสังข์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน m_wiphuphak@hotmail.com 0904923293
15 นายณัฐกิตต์ วิเศษสังข์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ sooksook3307@gmail.com 0992646361
16 นางสรวีย์ แสงเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล pon.rn85@gmail.com 0896523885
17 นางสาวสุพิตรา จันทร์วัฒนเดชากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kj_829@hotmail.com 0819368097
18 นางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง 0812606118
19 นางสาวณฌา ถาวรกูล ศึกษานิเทศก์ 0954271234
20 นางสาวประภัสสร โยธารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0982651809
21 นางนลินี จันทวี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 0911496514