ข้อมูลพื้นฐาน [ ชุมพร ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 0622425666
2 นางสาววิชชุลดา กาญจนประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pat8v8@gmail.com 0840574515
3 นางกานดา อินทสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ karndaa@live.com 0869922873
4 นางจุไลวรรณ ไกรมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ noi_52@hotmail.com 0814764689
5 นางอิงอร อินทรัตน์ นักวิการศึกษาชำนาญการพิเศษ Aumar2010@hotmail.Co.th 0872704045
6 นางพรทิพย์ สังข์ชู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krupontip@gmail.com 0814170499
7 นางสาวนวพร จินดาชื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yapou@gmail.com 0813670299
8 นางสาววราลี ทองแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waranuch2010@gmail.com 0869603866
9 นางเรวดี วรพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ reareavadee@gmail.com 0862705812
10 นายศุภกร เลิศล้ำ นิติกรชำนาญการพิเศษ utain_30@hotmail.com 0860217924
11 นางอรษา รัชณาการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orsara87@gmail.com 0890897226
12 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์เทพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ aey.janpen.jan@gmail.com 0937399355
13 นางเยาวภา จันทร์รัศมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ yau.chan@hotmail.co.th 0950836919
14 นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chatchawal@esdc.go.th 0835902924
15 นายสามารถ พันคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ samad@esdc.go.th 0892924371
16 นางสาวภรัณยา ฤทธฺ์ธาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wilaiwan-ae@hotmail.com 0819832004
17 นางอุทัย คงไพฑูรย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Oo095031@gmail.com 0653675648
18 นางเพ็ญพิมล ฉ่ำฉิ้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ penpimol.tan@gmail.com 0897335378
19 นางขนิษฐา อิสรภาค นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kanitt1967@gmail.com 0899728790
20 นางสาวสุภาณี บัวทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ supanee@hotmail.com 0828338430
21 นางสาววราภรณ์ บุญแสง นิติกรปฏิบัติการ waraporn_view@hotmail.com 0828338430
22 นางสาวเสาวณีย์ บานสุคนธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน saowanee_bansukon@hotmail.com 0869496117
23 นางสาวอัจรินทร์ เซ่งเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ chumphon@ksp.or.th 0848489584
24 นายกานต์ โภชนาทาน ลูกจ้างชั่วคราว Kankan.pt@gmail.com 0859001849
25 นายอดิพรรดิ์ พนัสเปี่ยมอุดม ลูกจ้างชั่วคราว korn_2_1@hotmail.com 0813553933
26 นายวงศ์สวัสดิ์ กาลสังข์ พนักงานขับรถยนต์ tunta2009@gmail.com 0846898528
27 นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 0831735153
28 นางสาวสมฤทัย โดยวิริยสกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน 09-0227-26
29 นางสาวฮูสนี ฮะแวกะจิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน 08-0706-71