ข้อมูลพื้นฐาน [ สงขลา ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา petite_._@hotmail.com 0614212803
2 นางพัชรนันท์ สีแก้วน้ำใส ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ patia2014@esdc.go.th 0973549269
3 นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pkphattanan@gmail.com 0909916217
4 นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Pnachara123@gmail.com 0879684060
5 นางคณารักษ์ รอดผล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ kana378@gmail.com 0897361968
6 นางเรณู หนูอุไร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ muray2_37@hotmail.com 0897350092
7 นายนพดล หมะโสะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ npdms@live.com 0862875349
8 นางปฐมาภรณ์ สังข์ดุก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ k.lammas@hotmail.com 0897356842
9 นางสุภาวดี เสาร์ทองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน supawadee.ooy2015@gmail.com 0985354625
10 นางสุดารัตน์ นิลวิสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ sudaratnavi@gmail.com 0897391891
11 นางอังศุมาลิน เกษรา นิติกรชำนาญการ i-aung@hotmail.com 0918498454
12 นางสาวมัณฑนาฏ พืชมงคล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ khunnai0810@gmail.com 0970406128
13 นางศศิมา หมื่นนคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ sasima1981@hotmail.com 0819578882
14 นางสาวพสุนิต เดชดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ pasumuham@gmail.com 0898779019
15 นางขวัญฤทัย กุลโรจนศิริ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ kk12112014@gmail.com 0926499787
16 นายดาวุฒิ กันดูวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ maxmaurer555@gmail.com 0653489536
17 นางสาวนวมล บุญยก เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ navamon.b@gmail.com 0865986561
18 นางอรจิตร รัตนศิริ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ onjit2529@gmail.com 0840690041
19 นางจินดาพร มีสกุล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ jindaponm@gmail.com 0897232032
20 นายอนันต์ สาโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ anan4207@gmail.com 0960589961
21 นางสาววรรณี อมตเวทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ bureau_04@hotmail.com 0897707253
22 นายสรายุทธ์ จันทสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ i_stayaway@hotmail.com 0822633499
23 นางอังคณา มากชูชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ kavai_at0@hotmail.com 0807100969
24 นางจิราภรณ์ ไชยรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ mameawkamooaon@hotmail.com 0908709890
25 นางสาวสุภารัตน์ คำสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ kn.suparat@gmail.com 0891205873
26 นางสาวจิราพร อุ่นนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ leela2528@hotmail.com 0876260276
27 นางสาวศิริพร นิลรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ science2556@gmail.com 0869606862
28 นางสาวกาญจนจิตต์ คงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kkhongkhum@gmail.com 0810954945
29 นางสุวภัทร ดอกบัวแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ sjdbk@windowslive.com 0831711253
30 นางสาวศศิธร มากสร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kaiyong1@hotmail.com 0864751248
31 นางสาวเสาวลักษณ์ สงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ jiw_s@hotmail.com 0897392025
32 นางอังศิกา เจริญวิริยะภาพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ angsika@hotmail.com 0818986079
33 นางสาวขนบนาถ ธรรมเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ kanobnard@hotmail.com 0815990072
34 นายสุเมธ เอียดเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ on_kmitl@hotmail.com 0843130817
35 นางกาญจนา เกื้อกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน banana679@gmail.com 0810920346
36 นางเยาวเรศ ทีปรักษ์พันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ yaowares1971@gmail.com 0892970824
37 นางสาวพัทธนันท์ ศรีมีวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ karnjana.s@gmail.com 0872845599
38 นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ kanit492@gmail.com 0876302002
39 นางอิงอร มณีโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ orn_ingorn1@outlook.com 0898762217
40 นางคำพรทิพย์ ปรัชญาวาที ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kamporntip4@gmail.com 0873951526
41 นางสาวกาญจนา ศึกหาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kan5213@hotmail.com 0866975248
42 นางสุภา แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supasang1923@gmail.com 0862981257
43 นางอนงค์นุช ผลยะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anong14@gmail.com 0935818756
44 นางสาวปนัดดา หัสปราบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ panatda_h@yahoo.co.th 0819907153
45 นางสาวปทิตตา กนกกช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ iamkanokkot@gmail.com 0897358716
46 นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prommet.n@gmail.com 0815418527
47 นายปัญญา ศรีวังแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panya9917@gmail.com 0887821510
48 นายมาหามะ รอมือซี รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา mahamt@gmail.com 0887845100